BlOG

Чи має право Велика Палата Верховного Суду відступити від власного висновку, зробленого у постанові за наслідками апеляційного перегляду зразкової справи?

Case Law

Інститут зразкової справи полягає у вирішенні Верховним Судом як судом першої інстанції за поданням місцевого суду однієї з типових адміністративних справ як зразкової з подальшим впливом остаточного рішення в цій зразковій справі на вирішення інших подібних справ судами нижчих інстанцій.

Провадження у зразкових справах характеризуються притаманною виключно їм специфікою цієї процедури.

Зокрема, процесуальний механізм цього інституту закріплений у статтях 290, 291 КАС України, згідно якого типовими вважають справи у яких:

  • відповідачем у яких є один той самий суб`єкт владних повноважень або його відокремлені структурні підрозділи;
  • спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги.

Ухвала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про відкриття провадження у зразковій справі публікується на офіційному вебпорталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

Зразкова справа вирішується за правилами спрощеного позовного провадження.

Рішення у зразковій справі може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду в апеляційному порядку.

З набранням законної сили, рішення у зразковій справі є остаточним за своєю юридичною сутністю, призначенням та спрямуванням, воно має орієнтувальний характер, покликане забезпечувати однакове та правильне застосування норм матеріального права в типових правничих ситуаціях.

Тобто, рішення Верховного Суду набуває ознак прецеденту – йому слідують суди нижчих інстанцій, що дає змогу забезпечити ефективність, передбачуваність та однаковість судової практики в однотипних спорах.

За законом рішення у зразковій справі не може переглядатися в касаційному порядку. Також, воно не може однаковою мірою слугувати підставою для формулювання правового висновку в іншій (інших) прирівнюваній (зіставлюваних) справі (справах), яка (які) відповідно до закону переглядається за правилами касаційного провадження й у межах перегляду якої дозволяється відступ від правового висновку, який сформулював власне суд касаційної інстанції.

Таким чином, застосування норм пунктів 21, 22 частини першої статті 4, статей 290, 291, 346, 347 КАС України в системному зв`язку дає підстави дійти висновку, що провадження у зразкових справах характеризується специфічним порядком, який відрізняється від звичайного судового процесу. Метою зразкового провадження є створення прецеденту, встановлення правових принципів, які можна застосовувати до типових справ у майбутньому судами нижчих інстанцій. Завдяки встановленню чітких правових принципів, які можна застосовувати в типових справах, суди можуть уникнути суперечностей у своїх рішеннях, скоротити час і ресурси, необхідні для їх вирішення. Отже, врахування висновків, викладених у судових рішеннях, ухвалених за результатами розгляду зразкових справ, є важливим інструментом для забезпечення послідовності, ефективності та передбачуваності судової практики в однотипних спорах.

Водночас положення статей 346, 347 КАС України не передбачають можливості передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду з метою відступу від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати Верховного Суду як суду апеляційної інстанції у зразковій справі, що обумовлено особливою правовою природою цього процесуального рішення.

Таких висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду в ухвалі від 10 серпня 2023 року у справі № 240/14828/22.

Liydmyla Ostafiichuk

Людмила Остафійчук

доцент кафедри процесуального права