Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства

Бакалаврська ОПП
«Міжнародне право»

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

Актуальні питання історії та культури України

Фахова англійська мова

Фахова німецька мова

Українська мова  (за професійним спрямуванням) 

Філософія [силабус

Історія міжнародного права [силабус]

Вступ до міжнародного права [силабус]

Міжнародне право (загальна чистина)

Міжнародне право (особлива частина)

Конституційне право [силабус]

Адміністративне право та адміністративне судочинство [силабус]

Цивільне право (загальна частина) [силабус]

Цивільне право (особлива частина) [силабус]

Правничі системи сучасності [силабус]

Кримінальне право (загальна частина) [силабус]

Кримінальне право (особлива частина) [силабус]

Особливості переговорного процесу в міжнародному праві

Цивільне процесуальне право [силабус]

Міжнародне приватне право [силабус]

Оподаткування в країнах Європейського Союзу [силабус] / EU Tax Law [syllabus]

International law in Action: Investigating International Crimes [syllabus]

Міжнародний комерційний арбітраж [силабус]

Міжнародний захист людських прав

Правнича аргументація 

Міжнародне гуманітарне право

Право ЄС

Кримінальне процесуальне право

Дипломатичне та консульське  право

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів

Викладачі

Наше кафедральне кредо​

Homines dum docent discunt. «Люди, навчаючи, вчаться».
Як самостійний навчальний і науково-дослідний структурний підрозділ юридичного факультету кафедра (на той час міжнародного права) була утворена відповідно до наказу ректора університету від 1 лютого 2001 року. Очолив новостворену кафедру доктор юридичних наук, професор Аурел Зиновійович Георгіца. Свого часу на кафедрі працювали також доктор юридичних наук, професор М. В. Никифорак, доктор юридичних наук, професор Н. Я. Якимчук, доктор юридичних наук С. В. Вишновецька, заступник голови Господарського суду Чернівецької області І. В. Скрипничук,  кандидат юридичних наук, доцент Л. Ю. Гіждіван.
Сьогодні на кафедрі працюють: один доктор юридичних наук - Меленко С. Г., вісім кандидатів юридичних наук - Вайцеховська О. Р., Задорожна С. М., Кирилюк Н. В., Руденко О. В., Чебан В. І., Чепель О. Д., Торончук І.Ж., Маник А.З. та один асистент – Хостюк І. В. З 2012 по 2013 рік кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор О. А. Музика-Стефанчук. З 2013 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор С. Г. Меленко. Починаючи із 2017-2018 навчального року на базі кафедри Європейського права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розпочато підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «293 Міжнародне право» галузі знань «29 Міжнародні відносини» (Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 року № 29/1 та Наказ Міністерства освіти і науки України № 1508л від 09 грудня 2016 року). Науково-дослідницька робота колективу кафедри протягом останніх років зосереджена на розробці теоретичних проблем міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства. Наукові інтереси викладачів цілком індивідуальні та охоплюють проблематику міжнародного права, міжнародного захисту прав людини, міжнародного кримінального права, міжнародно-правової охорони навколишнього природного середовища, права ЄС, феноменології європейського права тощо. На даний час викладачами кафедри досліджується наукова тема «ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ НА ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисципін:

 

 • «МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»,
 • «ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»,
 • «ПРАВО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗАХИСТ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ПРАВОСУДДЯ»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО»,
 • «МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО»,
 • «МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЄС»,
 • «СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»,
 • «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»,
 • «ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО ЄС»,
 • «АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА В ЄС»,
 • та ін.

Окрім цього, викладачі кафедри доц., к.ю.н. О. В. Руденко та ас., к.ю.н. Н. В. Кирилюк забезпечують викладання окремих навчальних дисциплін для студентів-магістрів англійською мовою.

У рамках підписаної угоди між Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича та Сучавським університетом ім. Штефана Великого (Румунія), погоджено можливість паралельного навчання студентів магістерської програми спеціальності 293 Міжнародне право юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича в Сучавському університеті Штефана Великого у магістратурі факультету права та адміністрування. У майбутньому, в разі успішного закінченні навчання, такі студенти набудуть можливість здобути відповідний фах і отримати український та румунський дипломи магістрів з міжнародного і європейського права. Науково-педагогічними працівниками кафедри опублікована значна кількість наукових праць, видано понад 30 монографій та навчальних посібників, понад 15 навчально-методичних посібників, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр у інших вищих навчальних закладах України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами та юридичним установами, а також беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, семінарів. Крім цього, д.ю.н., проф. С. Г. Меленко є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ, є членом редколегій науково-практичних журналів «Наше право», «Європейські перспективи», «Право.ua», «Філософські та методологічні проблеми права», «Верховенство права». При кафедрі діє студентський науково-дискусійний гурток під назвою «Міжнародне право» під керівництвом викладача доц. О. Д. Чепель. В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі. На кафедрі плідно працює магістерський науково-теоретичний семінар. З метою пропагування європейсько-правових цінностей як серед викладачів та студентів університету, так і населення краю у цілому, викладачами кафедри регулярно проводяться публічні лекції за відповідною тематикою, доступ на які відкрито для усіх охочих.

Сергій Меленко

З 2013 року кафедру Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства очолює д.ю.н., професор С. Г. Меленко.

Юрист-міжнародник – це покликання, за яким студент і майбутній фахівець має найамбітнішу мету – змінити світ на краще. Починаючи із 2017-2018 навчального року на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича поряд із підготовкою бакалаврів та магістрів за спеціальністю «081 Право» за галуззю знань «08 Право» розпочинається підготовка фахівців за спеціальністю «293 Міжнародне право» за галуззю знань «29 Міжнародні відносини» – на бакалаврському (80 ліцензійних місць) та магістерському (25 ліцензійних місць) рівнях (Протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2016 троку № 29/1 та Наказ Міністерства освіти і науки України № 1508л від 09 грудня 2016 року).

Випусковим підрозділом юридичного факультету за спеціальністю «293 Міжнародне право» є кафедра Європейського права та порівняльного правознавства.

Згідно п.21 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 у редакції від 11.02.2017 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Упродовж навчання за спеціальностями «081 Право» та «293 Міжнародне право» студенти стають учасниками захоплюючого процесу пізнання права на різних рівнях та у різноманітних контекстах, збагачуючи свій загальний культурний та інтелектуальний потенціал. Спектр застосування отриманих знань і умінь за спеціальністю «293 Міжнародне право» дуже різноманітний: міжнародна цивільна служба в міжнародних міжурядових організаціях; державна служба в органах законодавчої, виконавчої та судової влади України; нотаріат та адвокатура; робота в дипломатичних та консульських представництвах, постійних та тимчасових міжнародних місіях; служба у транснаціональних корпораціях, банківських установах, проектах з іноземними інвестиціями; морських та річкових портах і митницях; правоохоронних органах. Юристи-міжнародники в сучасних умовах є надзвичайно затребуваними на ринку праці. Досвід показує, що спеціалістами у галузі міжнародного права зацікавлені не лише споживачі послуг у сфері українського права, а й представництва міжнародних організацій, бізнес-структури, правоохоронні органи тощо. Потреба в таких фахівцях в Україні є досить вагомою, а євроінтеграційний курс, який було визначено у нашій державі у ролі основного, у сучасних умовах лише підтверджує сказане.

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства відкрита для спільних міжнародних освітніх проектів і програм та підтримує відповідні ініціативи як з боку студентів, так і викладачів. Зокрема, в рамках підписаної угоди між Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича та Сучавським університетом ім. Штефана Великого (Румунія), погоджено можливість паралельного навчання студентів магістерської програми спеціальності 293 Міжнародне право юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в Сучавському університеті Штефана Великого у магістратурі факультету права та адміністрування. У майбутньому, в разі успішного закінчення навчання, такі студенти набудуть можливість здобути відповідний фах і отримати український та румунський дипломи магістрів з міжнародного і європейського права. В умовах розвитку інтеграційних процесів глобального і регіонального рівня ми робимо свій внесок до численних напрямів співробітництва та обміну досвідом із провідними  юридичними факультетами й кафедрами в рамках національного та міжнародного партнерства. Для поглиблення знань у сфері міжнародного права при кафедрі Європейського права та порівняльного правознавства працює відповідний студентський гурток, а задля удосконалення  практичних навиків у сфері права до послуг студентів функціонує новостворена  лабораторія Європейського права.

Навчальні програми кафедри постійно удосконалюються з метою відповідного реагування на об’єктивні політичні та нормативні зміни, які відбуваються у міжнародно-правових відносинах як у сфері публічного, так і приватного права. Основні навчальні дисципліни кафедри, окрім основних юридичних дисциплін, розподіляються за наступними напрямками: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, Право ЄС Європейський захист людських прав, дипломатичне та консульське право, порівняльне правознавство та ін.

Ще однією принциповою перевагою для студентів спеціальності «293 Міжнародне право» є та обставина, що для них навчальним планом передбачене глибоке спеціалізоване вивчення англійської та німецької мов та проходження навчальної практики за кордоном, а це, в свою чергу, робить випускників спеціальності «293 Міжнародне право» ще більш конкурентоздатними на ринку праці у сфері права.

Наше кафедральне кредо:

«Homines, dum docent, discunt» -

«Люди, навчаючи, вчаться»

Ми є прогресивною, креативною та згуртованою командою і ви зможете розділити з нами наші успіхи, якщо приєднаєтесь до нас на цьому тернистому, але захоплюючому шляху.  

доктор юридичних наук, професор

СЕРГІЙ МЕЛЕНКО

Питання до ДЕКУ

Перелік тестових запитань до державного іспиту ОР «Бакалавр».

Контакти

58012, Україна, м. Чернівці, вул. Університетська 19

ел. пошта: eurolawdep@chnu.edu.ua
тел. +38 (0372) 58-48-96