Новини

Нові горизонти у розширенні можливостей науково-педагогічного стажування для правників-адміністративістів

Сьогодення диктує нам необхідність постійного вдосконалення навичок та вмінь, які формують індивідуальні якості науково-педагогічних колективів у закладах вищої освіти. Обмін актуальною інформацією щодо особливостей здійснення навчального процесу у різних юридичних вишах нашої країни та країн зарубіжжя завжди викликає справжній та непідкупний інтерес.

Представники юридичного факультету, 21 липня – 25 серпня 2022 року взяли участь у Всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації на тему: «Інновації в забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану», яке проходить в режимі онлайн. Факультет став одним із співорганізаторів даного заходу. Із доповідями виступили Вдовічен Віталій Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Ковбас Ігор Васильович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Крайній Павло Іванович – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Програма стажування розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Під час доповідей вчених-адміністративістів які представляли Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національну академію правових наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Запорізький національний університет було представлено аналіз окремих тем, які входять до складу дисциплін адміністративного права, особливостей їх викладання, актуальних питань теорії та практики, перспективи майбутнього розвитку адміністративного права, особливостей його вивчення студентами-правниками.

21 липня відбулась лекція на тему «Структура та зміст навчальної дисципліни «Загальна адміністративна процедура». Спікерами були Juris Radzevičs – лектор з адміністративного права Ризького університету імені Страдіня, депутат Ризької міської думи; Лученко Дмитро Валентинович –доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Бойко Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Школик Андрій Михайлович –доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. Було зосереджено увагу на можливому вдосконаленні викладання дисципліни «Адміністративна процедура» з врахуванням досвіду Латвії та врахуванні положень вітчизняного спеціального закону «Про адміністративну процедуру».

28 липня учасники стажування мали змогу збагатити свої знання прослуховуванням доповідей на тему «Службове право як складова предмету навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку або ж самостійний освітній компонент у процесі підготовки здобувачів за напрямком 081 Право: проблеми, виклики воєнного часу та можливі шляхи їх вирішення. Пріоритетні напрямки сучасних наукових досліджень проблем службового права в умовах формування глобального наукового простору». Доповідачами були Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету; Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету; Вдовічен Віталій Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Ковбас Ігор Васильович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Крайній Павло Іванович – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Основна увага ними була зосереджена на викликах та особливостях під час викладання дисципліни «Службове право». Було продемонстровано окремі новели забезпечення навчального процесу у правничих школах Запоріжжя та Чернівців: проведення бінарних занять, вирішення кейсів (казусів), залучення стейхолдерів до проходження студентами практики, проведення спільних наукових заходів тощо.

Завершальним в представленому циклі лекцій стажування стали доповіді на тему «Інноваційні практики підготовки здобувачів вищої освіти за напрямком 081 Право у ЗВО з питань адміністративно-деліктного права: методологічний, змістовний та праксеологічний аспекти. Форми можливої співпраці вчених-адміністративістів у поглибленому дослідженні проблем адміністративно-деліктного права». Своїми міркуваннями, пропозиціями, аналізом методик підвищення рівня підготовки правників в частині вивчення адміністративного законодавства в частині основних його термінів з слухачами ділились Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Герасименко Євгеній Станіславович – кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів; Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Обговорення актуальних питань дисциплін, які включені до адміністративно-правового блоку вкрай важливе з огляду на сучасні реалії війни, яка вже понад кілька місяців триває в Україні. Вдосконалення підходів до викладання дисциплін, розширення можливостей співпраці та обміном досвіду позитивно відобразиться на рівні підготовки майбутніх правників.