Принципи та процедури розробки програми підготовки медіаторів

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
pryntsypy ta protsedury pidhotovky mediatoriv ChNU

ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ розробки та реалізації Профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми підготовки медіаторів (далі – ПСОПП «Медіація») на основі освітньо-професійної програми магістра галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (скорочено: Документ)

Розробник Документу – Пацурківський Петро Станіславович, декан юридичного факультету університету, член Робочої групи Проєкту ЄС «Erasmus + KA2» CBHE project No. 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “Mediation: Training and Society Transformation / MEDIATS”

В основу Документа покладено критеріальні положення:

 • Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (98) 1 «Щодо сімейної медіації», схвалена 21 січня 1998 року;
 • Спільної декларації про Європейський простір вищої освіти, прийнятої в Болоньї 19 червня 1999 року;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (99) 19 «Щодо медіації в карних (кримінальних) справах», схвалена 15 вересня 1999 року;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2000) 8 про дослідницьку місію університетів;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2000) 21 про свободу професійної діяльності правника;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2001) 9 «Щодо альтернатив судовому вирішенню спорів між органами управління та приватними суб’єктами», схвалена 5 вересня 2001 року;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2002) 10 «Щодо медіації в цивільних справах», схвалена 19 вересня 2002 року;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2004) 4 про Європейську Конвенцію з прав людини в університетській освіті та професійному навчанні;
 • Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (2007) 6 про відповідальність держави за вищу освіту та наукові дослідження;
 • Директиви № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради «Про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах»;
 • Директиви № 2013/11/ЄС Європейського парламенту і Ради від 21.05.2013 року «Про альтернативне вирішення спорів зі споживачами»;
 • Модельного Закону ЮНІСТРАЛ про міжнародну примирну процедуру 2002 р.;
 • «Принципів для організацій, які забезпечують проведення медіації» 2002 р.;
 • Конституції України;
 • Закону України «Про вищу освіту»;
 • Закону України «Про освіту».

Вперше Документ було затверджено вченою радою юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 27 лютого 2019 р., протокол № 7.

У серпні 2019 р. Документ приведено у відповідність до «Критеріїв оцінювання якості освітньої програми», які є додатком до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851.

Документ у новій редакції затверджено вченою радою юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 27 серпня  2019 р., протокол № 1.

Чернівці 2019.

Преамбула

Принципи і процедуризабезпечення якості розробки та реалізації ПСОПП «Медіація» у Чернівецькому національному університеті  імені Юрія Федьковича» визначають: засади проектування та цілі ПСОПП «Медіація»; структуру та зміст освітньої програми; умови доступу до ПСОПП «Медіація» та визнання результатів навчання; засади навчання і викладання за ПСОПП «Медіація»; контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та засади дотримання академічної доброчесності; вимоги до професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу ПСОПП «Медіація»; вимоги до освітнього середовища та матеріальних ресурсів щодо освітньої програми; вимоги до внутрішнього забезпечення якості розробки та реалізації ПСОПП «Медіація»; забезпечення прозорості та публічності проектування і реалізації ПСОПП «Медіація».

Розділ 1

Засади проектування та цілі ПСОПП «Медіація»

1.1. Освітня програма повинна мати чітко сформульовану мету, яка відповідає місії та стратегії Проєкту ЄС «Erasmus + KA2» CBHE project No. 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “Mediation: Training and Society Transformation / MEDIATS”, а також місії і стратегії діяльності університету.

1.2. Цілі ПСОПП «Медіація» та програмні результати навчання визначаються із врахуванням європейських та вітчизняних тенденцій розвитку фаху медіатора, ринку праці медіаторів, загальнонаціонального і регіонального контекстів, укорінення культури медіації, а також досвіду зарубіжних освітніх програм з медіації, передусім найпрогресивнішого досвіду закладів вищої освіти країн-членів ЄС.

1.3. У зв’язку із відсутністю на даний час галузевих стандартів вищої освіти за фахом медіатора, а також відсутності спеціальності «Медіація» у Державному класифікаторі професій України, програмні результати навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для восьмого (магістерського) кваліфікаційного рівня.

1.4. Цей рівень передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю чи спеціалізацією, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Розділ 2

Структура та зміст ПСОПП «Медіація»

2.1. Обсяг ПСОПП «Медіація» у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи повинен відповідати вимогам Закону України щодо навчального навантаження для освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти і не може перевищувати 45 кредитів.

2.2. Зміст ПСОПП «Медіація» повинен мати чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми, мають бути логічно взаємопов’язані у цілісну систему та в сукупності повинні уможливлювати досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання.

2.3. Зміст ПСОПП «Медіація» повинен відповідати зазначеній у її назві предметній сфері.

2.4. Структура ПСОПП «Медіація» повинна передбачати можливість для формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студента, зокрема, через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти цільових блоків навчальних дисциплін або сукупності окремих навчальних дисциплін в обсязі до п’ятдесяти відсотків від загального обсягу освітньо-професійної програми.

2.5. ПСОПП «Медіація» та складений на її основі навчальний план повинні передбачити практичну підготовку майбутніх медіаторів, яка дає можливість здобувати відповідні компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності, як під час аудиторних практичних занять, так і під час виробничої практики.

2.6. ПСОПП «Медіація» повинна передбачати набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають меті програми.

2.7. Обсяг ПСОПП «Медіація» та її окремих освітніх компонентів повинен відповідати у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи фактичному навантаження студенів, досягненню цілей та програмних результатів навчання.

Розділ 3

Умови доступу до ПСОПП «Медіація» та визнання результатів навчання

3.1. Правила прийому на навчання за ПСОПП «Медіація» повинні бути чіткими та зрозумілими, не містити дискримінаційних положень та бути оприлюднені на офіційному веб-сайті університету та веб-сайті його юридичного факультету.

3.2. Правила прийому на навчання за ПСОПП «Медіація» повинні враховувати особливості самої програми.

3.3. Мають бути встановленні чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема, під час реалізації права на академічну мобільність, що відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти у Європейському регіоні (Лісабон, 1997). Ці правила повинні бути постійно доступними для усіх часників освітнього процесу. Їх необхідно послідовно дотримуватися під час реалізації ПСОПП «Медіація».

3.4. Мають бути чітко та зрозуміло визначені правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, до прикладу, під час проходження підготовки до фаху медіатора на сертифікатних програмах з медіації та різноманітних тренінгах. Ці правила повинні бути доступними для усіх учасників освітнього процесу і їх необхідно неухильно дотримуватися під час реалізації ПСОПП «Медіація».

Розділ 4

Засади навчання і викладання за ПСОПП «Медіація»

4.1. Форми та методи навчання і викладання повинні сприяти досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідати вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

4.2. Усім учасникам освітнього процесу повинна своєчасно (ще до зарахування їх студентами) надаватися доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

4.3. У ПСОПП «Медіація» має бути передбачено і забезпечено поєднання навчання і досліджень під час реалізації програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

4.4. Усі науково-педагогічні працівники, задіяні до реалізації програми, повинні оновлювати зміст програм навчальних курсів на основі прогресивних наукових досліджень й інноваційних практик у медіації.

4.5. Навчання, викладання і наукові дослідження мають бути безпосередньо пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності університету.

Розділ 5

Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність.

5.1. Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти – медіаторів повинні бути чіткими, зрозумілими, давати можливість чітко встановити досягнення здобувачем вищої освіти запланованих результатів навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому. Вони оприлюднюються університетом заздалегідь.

5.2. Форми атестації здобувачів вищої освіти – медіаторів повинні бути щонайменше пов’язаними з офіційно прийнятими стандартними показниками.

5.3. Мають бути чітко визначені та зрозумілі усім учасникам освітнього процесу і відповідати вимогам стандарту НАЗЯВО правила проведення контрольних заходів. Ними мають бути також передбаченні процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначення порядку оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Цих правил необхідно неухильно дотримуватися під час реалізації ПСОПП «Медіація».

5.4. Мають бути чітко визначенні та зрозумілі усім учасникам освітнього процесу політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. Потрібно неухильно домагатися дотримання цих політики, стандартів  і процедур під час здійснення освітнього процесу за ПСОПП «Медіація», всіляко популяризувати ці цінності, імплементувати їх у внутрішню культуру якості та якомога ширше використовувати інноваційний технічний і технологічний інструментарій протидії порушенням академічної доброчесності.

Розділ 6

Професорсько-викладацький та навчально-допоміжний персонал ПСОПП «Медіація»

6.1. Процедури конкурсного добору викладачів для ПСОПП «Медіація» мають бути демократичними та прозорими і робити можливим відбір найбільш підготовлених професіоналів для реалізації освітньої програми.

6.2. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації програми, повинна у належній мірі забезпечувати досягнення визначених ПСПП «Медіація» цілей та інших програмних результатів навчання.

6.3. До організації та реалізації освітнього процесу за програмою мають бути залученні медіатори-практики із різних сфер їх діяльності. Вони повинні забезпечувати проведення істотної частини аудиторних занять та проходження виробничої практики студентів, що навчаються за програмою.

6.4. Університет повинен сприяти професійному розвитку викладачів програми як за рахунок власних ресурсів, так і через співпрацю з іншими організаціями, в тім числі з країн-членів ЄС та інших зарубіжних країн, у яких медіація досягла високого рівня розвитку.

6.5. Університет має всебічно стимулювати розвиток викладацької майстерності.

Розділ 7

Освітнє середовище та матеріальні ресурси.

7.1. Університет має брати достатню партнерську участь у створенні разом із Проектом Програми ЄС «ERASMUS+KA2» Медіація: навчання та трансформація суспільства” (MEDIATS) за №599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP належних фінансових та матеріально-технічних умов (приміщення, обладнання, бібліотека, кадрове забезпечення тощо) та навчально-методичного забезпечення освітньої програми у відповідності з ї цілями та програмними результатами навчання.

7.2. Університет має забезпечити безоплатний доступ викладачів програми та здобувачів вищої освіти за програмою до усієї інфраструктури та відкритих інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладання та/або наукової діяльності в межах ПСОПП «Медіація».

7.3. Університетом має бути створене безпечне для життя та здоров’я викладачів і здобувачів вищої освіти, що навчаються за програмою, середовище, яке відповідає європейським критеріям екологічної безпеки та дозволяє задовольнити у належній мірі потреби викладачів і студентів, безпосередньо пов’язані з реалізацією ПСОПП «Медіація».

7.4. Університет має забезпечити освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою ПСОПП «Медіація».

7.5. Університет відповідає за створення достатніх умов щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами, які навчаються за ПСОПП «Медіація».

7.6. Має бути розроблена та забезпечуватись у повсякденному житті чітка і зрозуміла для всіх учасників освітнього процесу за ПСОПП «Медіація» політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (в тім числі, пов’язаних з корупцією, дискримінацією, сексуальними домаганнями тощо). Усі учасники освітнього процесу повинні мати можливість ознайомитися з цією політикою. Цієї політики слід послідовно дотримуватися під час реалізації освітнього процесу за програмою.

Розділ 8

Внутрішнє забезпечення якості розробки та реалізації ПСОПП «Медіація»

8.1. Внутрішнє забезпечення якості розробки та реалізації ПСОПП «Медіація» здійснюється у відповідності з спеціально розробленим  окремим Положенням «Система внутрішнього забезпечення якості».

8.2. Університет послідовно дотримується визначених цим Положенням процедур вироблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ПСОПП «Медіація».

8.3. Студенти, що навчаються за програмою, мають бути залучені безпосередньо і через органи студентського самоврядування до процесу періодичного перегляду ПСОПП «Медіація» та інших процедур забезпечення її якості як партнера. Їх позиція береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

8.4. Медіатори мають бути залучені як партнери безпосередньо та/або через свої об’єднання до процесу періодичного перегляду ПСОПП «Медіація» та інших процедур забезпечення її якості.

8.5. Має стати обов’язковою практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми.

8.6. Мають бути створені механізми, які б забезпечували вчасне виявлення недоліків в освітній програмі і діяльності з її реалізації та належного реагування на ці недоліки.

8.7. Необхідним атрибутом ПСОПП «Медіація» є врахування під час перегляду освітньої програми критичних зауважень та пропозицій, що будуть сформульовані під час акредитації освітньої програми.

8.8. В університеті має бути сформована загальна культура якості, що сприятиме постійному розвитку ПСОПП «Медіація» та освітньої діяльності за програмою.

Розділ 9

Прозорість та публічність ПСОПП «Медіація»

9.1. Мають бути визначені чіткі і зрозумілі правила та процедури, що регулюють права і обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Ці правила і процедури мають бути доступними для них та послідовно забезпечуватись Університетом під час реалізації освітньої програми.

9.2. Перед затвердженням освітньої програми або внесенням змін до неї відповідна інформація має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті університету та юридичного факультету з метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін.

9.3. Університет має своєчасно оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті повну та достовірну інформацію про освітню програму, включно з її цілями, очікуваними результатами навчання та іншими компонентами, достатніми для інформування заінтересованих осіб та суспільства.

Схвалено у вищевикладеній редакції на засіданні вченої ради юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 27 серпня 2019 року, Протокол № 1.

Голова вченої ради, професор М.В. Никифорак

Секретар вченої ради, доцент О.І. Ющик