Новітні Методики Викладання Галузевих Юридичних Дисциплін: на шляху вдосконалення якості національної вищої освіти.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
V.Vdovichen Yu.Patsurkivskyi novitni metodyky vykladannia haluzevykh yurydychnykh dystsyplin

13-18 січня 2020 року в м.Харків працювала Педагогічна Майстерня «Новітні Методики Викладання Галузевих Юридичних Дисциплін: на шляху вдосконалення якості національної вищої освіти.» Від Юридичного Факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича в роботі Педагогічної Майстерні прийняли участь д.юн.В.Вдовічен та к.ю.н. Ю.Пацурківський.

Педагогічна майстерня проводилася з метою привернути увагу академічної спільноти до потреби підвищення якості викладання галузевих юридичних дисциплін у національних закладах вищої освіти; підвищити обізнаність керівництва та викладачів правничих шкіл України стосовно сучасних інструментів вдосконалення змісту та якості вищої освіти, зокрема Інноваційного навчального плану підготовки правника та сучасного Інструментарію викладання права, та обговорити механізми їх впровадження у практику правничих шкіл України; надати керівництву та викладачам правничих шкіл України можливості практичного застосування сучасних технологій шляхом демонстрації цих практик перед колегами; сприяти формуванню з числа учасників педагогічної майстерні спільноти фахівців, що практикують використання Сучасного інструментарію викладання права.

Pedahohichna Maisternia Novitni Metodyky Vykladannia Haluzevykh Yurydychnykh Dystsyplin na shliakhu vdoskonalennia yakosti natsionalnoi vyshchoi osvity

Окрема увага приділялася сприянню вдосконаленню якості викладання галузевих юридичних дисциплін у національних закладах освіти, зокрема, шляхом:

Напрацювання рекомендацій з викладання та опанування дисциплін приватно- та публічно-правового циклу, компетентності з яких перевірятимуться через ЄДКІ, з метою підготовки студентів до проходження ЄДКІ;

Напрацювання рекомендацій з розробки міні кейсів з множинними варіантами відповідей з приватного та публічного права, а також приклади таких міні-кейсів; Напрацювання рекомендацій з розробки ситуаційних завдань (фабул справи) з приватного та публічного права, розробки критеріїв оцінювання таких ситуаційних завдань, прикладів ситуаційних завдань та методики їх вирішення у відповідності до методики розв’язання та критеріїв оцінювання.

В роботі Педагогічної Майстерні прийняли участь та збагати її своїм досвідом представники адміністрації Академії Правових Наук України та професорсько-викладацького складу провідних правничих шкіл України. З огляду на необхідність забезпечення підготовки студентів-правників до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) та подальшого доступу й активної участі у правничій професії, учасники зимової педагогічної майстерні, організованої Національною академією правових наук України і Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого за підтримки Програми USAID “Нове правосуддя”, напрацювали:

 • Рекомендований перелік компетентностей правника, які слід винести на ЄДКІ;
 • Рекомендації щодо формування таких компетентностей під час навчання та поточного контролю в правничій школі;
 • Рекомендації щодо способів перевірки та оцінювання таких компетентностей під час ЄДКІ;
 • Рекомендації з розробки міні-кейсів, есе, ситуаційних та інших видів завдань для ЄДКІ;
 • Рекомендовані проекти міні-кейсів, запитань для есе, ситуаційних та інших видів завдань.
 • Рекомендації щодо формулювання критеріїв оцінювання екзаменаційних завдань, що їх студенти-правники розв’язуватимуть під час ЄДКІ.

На нашу думку, на особливу увагу та якомога повніше впровадження на факультеті заслуговують наступні форми та методи підготовки студентів до професійної діяльності, а заодно до ЄДКІ:

 • особливу увагу та значний час приділити засвоєнню студентами принципу верховенства права (правовладдя) та його елементів шляхом вивчення доктринальних праць зарубіжних та вітчизняних науковців, судових рішень міжнародних, вітчизняних та іноземних судів, а також документів Венеційської Комісії, наприклад: Мірило правовладдя, що його було ухвалено Венеційською Комісією на 106-му пленарному засіданні (2016);
 • забезпечити ґрунтовне опанування студентами основ застосування та тлумачення правових норм. У контексті необхідності працювати в умовах юридичної невизначеності особливу увагу звернути на телеологічне тлумачення правових норм та доктрину добудови права суддею;
 • забезпечити ґрунтовне опанування студентами Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї, ратифікованих Україною, практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), вивчення студентами основних прецедентних напрямів ЄСПЛ, ratio decidendi, сформульованих у рішеннях ЄСПЛ, тощо;
 • забезпечити ґрунтовне опанування студентами основних способів позасудового розгляду та вирішення правових спорів. При цьому особливу увагу приділити альтернативним способам вирішення спорів, онлайн вирішення спорів;
 • розробити та впровадити у навчальний процес вирішення комплексних юридичних казусів, що поєднували би приватно-правову та публічно-правову складову. Особливу увагу при цьому звернути на відсутність необхідності вирішення такого казусу за будь-яким уніфікованим алгоритмом (зважаючи на значні відмінності у методиці вирішення казусів у приватному, публічному та кримінальному праві). При розробці комплексних казусів чітко структурувати завдання до його вирішення (наприклад, здійснити юридичну кваліфікацію дій особи, визначити право вимоги, кваліфікувати спірні правовідносини, визначити особливості порушеного права тощо);
 • впровадити у навчальний процес систематичне вирішення ситуаційних задач (справ/кейсів/казусів) на практичних заняттях, в тому числі за допомогою аналізу трансляцій судових засідань, за напрямками цивільного, адміністративного, конституційного та кримінального провадження;
 • використовувати у навчальному процесі низку інтерактивних та практико-орієнтованих методів викладання (зокрема, рольові ігри, як то: моделювання судових засідань, дебати, прес-конференції з юридичних питань тощо);
 • забезпечити проходження студентами практики (стажування) у відповідності до заздалегідь визначених мети, цілей, завдань і очікуваних результатів її проходження, а також налагодити постійні комунікацію та зворотний зв’язок між правничою школою та базою практики;
 • розробити та впровадити в навчальний процес окремі клінічні курси (юридичні клініки) за принаймні такими ключовими напрямами (галузевою спрямованістю): цивільне право і процес, адміністративне право і судочинство, конституційне право і процес, захист прав людини за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Забезпечити надання студентам кредитів за успішне проходження курсів в юридичній клініці.  Для науково-педагогічних працівників передбачити навантаження за розробку та впровадження клінічних курсів;
 • особливу увагу та значний час приділяти набуттю студентами навичок підготовки юридичних меморандумів, висновків, процесуальних та інших юридичних документів;
 • забезпечити ґрунтовне опанування студентами фундаментальних навичок юридичної аргументації шляхом, наприклад, аналізу наріжних судових рішень міжнародних, вітчизняних судів та іноземних судів, вивчення та застосування рекомендацій Консультативної ради європейських суддів (КРЄС), зокрема висновку №11(2008) щодо якості судових рішень;
 • забезпечити застосування уніфікованого алгоритму вирішення юридичного казусу з урахуванням галузевої специфіки (зокрема, методики IRAC (Іssue – питання/проблема, Rule – правило, Analysis – аналіз, Conclusion – висновок), а також інших аналогічних методик);
 • впровадити окремий обов’язковий до опанування курс з професійної відповідальності правника (правничої етики) з метою формування цілісного світогляду правника, почуття приналежності до єдиної правничої професії, розуміння її місії, цінностей, функцій та стандартів, ролі правника правника у становленні демократії, забезпеченні поваги до прав людини та правовладдя;
 • забезпечити розуміння студентами незалежності та самоврядності правничої професії, а також її підзвітності перед суспільством;
 • грунтовно вивчати правила професійної поведінки суддів, адвокатів, прокурорів та нотаріусів, практику їх застосування та притягнення до дисциплінарної відповідальності за їх порушення;
 • забезпечити опанування студентами алгоритму прийняття етичних рішень, стандартів професійної взаємодії з клієнтами, колегами-правниками, органами влади тощо, а також стандартів поведінки правникові поза виконанням ними професійних обов’язків;
 • під час навчання особливу увагу звертати на такі аспекти професійної відповідальності правника: компетентність та доброчесність правника, підтримка гідності та доброчесності правничої професії, запобігання дискримінації, запобігання конфлікту інтересів, збереження конфіденційності та професійної таємниці;
 • забезпечити належну мовну підготовку студентів, ґрунтовне опанування студентами навичок юридичного письма
 • впровадити обов’язковий до вивчення курс, присвячений основам юридичної аргументації.
Vitalii Vdovichen and Yurii Patsurkivskyy
Kharkiv chnu team

В. Вдовічен

Ю.Пацурківський