Система внутрішнього забезпечення якості розробки та пілотування ПСОПП підготовки медіаторів

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Systema vnutrishnoho zabezpechennia yakosti rozrobky ta pilotuvannia PSOPP pidhotovky mediatoriv

Система внутрішнього забезпечення якості розробки та пілотування Профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми (далі – ПСОПП) підготовки медіаторів на основі освітньо-професійної програми магістра галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Розробник документу – Гаврилюк Руслана Олександрівна, керівник Робочої групи Проєкту ЄС  «Erasmus + KA2» CBHE project No. 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “Mediation: Training and Society Transformation / MEDIATS”

Преамбула

«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) були прийняті у 2005 році міністрами, які відповідають за вищу освіту, на пропозицію, підготовлену Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA), спільно з Європейським союзом студентів (ESU), Європейською асоціацією закладів вищої освіти (EURASHE) та Європейською асоціацією університетів (EUA). Для того, щоб зробити ці стандарти і рекомендації більш зрозумілими, прикладними та корисними, включаючи їх сферу дії, у 2015 році Міністерською конференцією у Єревані вони були оновлені. Ці стандарти і рекомендації ґрунтуються на чотирьох наступних принципах забезпечення якості:

заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість вищої освіти, що надається;

забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої освіти, закладів вищої освіти, програм і студентів;

забезпечення якості сприяє розвитку культури якості;

забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх інших стейкхолдерів та суспільства.

Цим самим Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти вирішальна роль відводиться системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Така ж принципова позиція щодо забезпечення якості освіти поділяється і законодавцем України у профільних нормативних актах щодо вищої освіти в Україні: Законі України «Про освіту» (розділ V) та Законі України «Про вищу освіту» (розділ V). На підставі вищевикладеного вчена рада юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича ухвалила наступну систему внутрішнього забезпечення якості розробки та реалізації ПСОПП «Медіація»:

 1. наявність чіткої стратегії і політики щодо забезпечення якості ПСОПП «Медіація». Ця політика має бути прозорою та публічною, складати частину стратегічного менеджменту закладу вищої освіти щодо реалізації ПСОПП «Медіація». Внутрішні стейкхолдери повинні розробляти і втілювати цю політику через відповідні структури і процеси, залучати до цього зовнішніх стейкхолдерів;
 2. визначення принципів і процедур забезпечення якості цієї освіти;
 3. здійснення моніторингу та періодичного перегляду Профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми «Медіація». Освітні програми перебувають у центрі місії закладів вищої освіти, пов’язаної з викладанням. Програму слід розробляти і вдосконалювати таким чином, щоб вона відповідала визначеним у ній цілям, включаючи заплановані результати навчання. Необхідно чітко визначити й озвучити загальні та спеціальні компетентності, що будуть отримані внаслідок навчання за програмою. Вони повинні відповідати восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій освіти і передбачати здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціалізацією, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру у сфері здійснення медіації;
 4. студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання. Університет повинен забезпечити реалізацію ПСОПП «Медіація» таким чином, щоб зацікавити студентів брати активну участь у здійсненні освітнього процесу, а оцінювання студентів відображало  цей підхід. Запровадження студентоцентрованого навчання і викладання є таким, що: поважає і враховує різноманітність студентів та їх потреби; враховує і використовує різні способи надання освітніх послуг, якщо це доцільно; гнучко використовує різноманітні педагогічні методи; регулярно оцінює та коригує способи надання освітніх послуг і педагогічні методи; підтримує відчуття автономності у того, хто навчається, водночас забезпечуючи йому відповідний супровід і підтримку з боку викладача; сприяє взаємній повазі у стосунках «студент-викладач»; має належні процедури для розгляду скарг студентів;
 5. визнання та зарахування усіх досягнень студента, що стосуються профілю ПСОПП «Медіація». Необхідно мати раціональні процедури визнання та зарахування усіх досягнень студента, що стосуються вищевизначеного профілю, в умовах академічної мобільності студентів, підтримувати та заохочувати таку мобільність. Належні процедури визнання та зарахування таких досягнень студента мають базуватися на: відповідності інституційній практиці визнання кваліфікацій принципам Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій; співпраці з іншими закладами вищої освіти, передусім партнерами Проекту ЄС «Erasmus + KA2» CBHE project No. 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “Mediation: Training and Society Transformation / MEDIATS”, а також співпраці з НАЗЯВО;
 6. забезпечення ПСОПП «Медіація» високоякісним викладацьким складом. Роль викладача є вирішальною у створенні високоякісного досвіду студентів та уможливленні набуття знань, компетентностей і навичок. Університет несе первинну відповідальність за якість свого персоналу та забезпечення його сприятливим середовищем, що дозволяє ефективно виконувати власну роботу. Таке середовище: встановлює та слідує зрозумілим, прозорим і чесним процесам щодо зарахування на роботу та умов зайнятості, що базуються на важливості викладання, та слідує цим процесам і умовам; пропонує та сприяє можливостям для професійного розвитку викладачів; заохочує наукову діяльність для зміцнення зв’язків між освітою та дослідженнями; стимулює інновації у методах викладання та використання нових освітніх технологій;
 7. належне ресурсне забезпечення успішної розробки та реалізації ПСОПП «Медіація», особливо на етапі її практичного втілення. Ці ресурси варіюються від фізичних ресурсів, таких як бібліотека, навчальне устаткування та ІТ-інфраструктура, до людської підтримки у формі наставників, радників та інших консультантів. Роль послуг підтримки має особливе значення у сприянні мобільності студентів у межах та між системами вищої освіти країн вузів-партнерів Проекту ЄС «Erasmus + KA2» CBHE project No. 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “Mediation: Training and Society Transformation / MEDIATS”;
 8. здійснення інформаційного менеджменту ПСОПП «Медіація». Для ефективного управління реалізацією вищезазначеної профільної спеціалізації Університет має забезпечити збір, аналіз і використання відповідної інформації. Найбільший інтерес представляють такі параметри: ключові індикатори діяльності; профіль студентського контингенту; рівні досягнень, успішності та відрахування студентів; міра задоволеності студентів ПСОПП «Медіація»; наявні навчальні ресурси та підтримка студентів; кар’єрні траєкторії випускників;
 9. публічність та прозорість розробки і реалізації ПСОПП «Медіація». Університет повинен оприлюднювати у прийнятий в Університеті спосіб зрозумілу, точну, об’єктивну, своєчасну та легкодоступну інформацію про ПСОПП «Медіація». Така інформація повинна включати власне ПСОПП «Медіація»; критерії відбору на навчання за цією програмою; загальні та спеціальні компетентності і кваліфікацію, яку вона надає; програми навчальних дисциплін, передбачених ПСОПП; програму медіаційної практики; процедури навчання, викладання та оцінювання, що використовуються; умови вступу на навчальні можливості, доступні для студентів; інформацію щодо можливого працевлаштування випускників;
 10. поточний моніторинг та періодичний перегляд ПСОПП «Медіація». Університет завдяки моніторингу і періодичному перегляду вищезазначеної програми досягає встановлених нею цілей та відповідності цією програмою потребам студентів і суспільства. Такі перегляди програми мають своїм найголовнішим наслідком безперервне вдосконалення програми. Регулярний моніторинг перегляду і оновлення ПСОПП «Медіація» мають на меті гарантувати, що надання освітніх послуг залишається на відповідному рівні, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для студентів. Вони включають оцінювання: змісту програми у світлі найновіших досліджень у даній галузі знань, гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; потреб студентів і суспільства, що безперервно змінюються; навчального навантаження студентів, їх досягнень, завершення освітньої програми; ефективності процедур оцінювання студентів; очікувань, потреб і міри задоволення студентів від програми; навчального середовища і послуг з підтримки студентів, а також їх відповідність меті програми. До перегляду і оновлення програми залучаються студенти й інші стейкхолдери. Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду ПСОПП «Медіація», слід інформувати усі зацікавлені сторони;
 11. циклічне зовнішнє забезпечення якості. Університет здійснює на циклічній основі зовнішнє забезпечення якості реалізації ПСОПП «Медіація» відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти від травня 2015 р., Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту». Зовнішнє забезпечення якості функціонування ПСОПП «Медіація» може здійснюватися у різних формах та підтверджувати ефективність внутрішнього забезпечення її якості, діяти як каталізатор для вдосконалення і пропонувати нові перспективи програмі. Воно також надає інформацію суспільству в цілому та конкретним зацікавленим сторонам про якість діяльності Університету за цією програмою. Зовнішнє забезпечення якості програми може набувати різних форм і зосереджуватися на різних організаційних рівнях (таких як рівень програми, факультету або університету). Зовнішнє оцінювання якості гарантує, що прогрес, досягнутий після попередньої фази зовнішнього забезпечення якості, враховано при підготовці до наступної;
 12. щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти за ПСОПП «Медіація», науково-педагогічних працівників, що забезпечують програму та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, веб-сторінці факультету університетського сайту та в інший спосіб;
 13. систематичне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують програму, у партнерських закладах вищої освіти згідно Проекту, в інших, передусім європейських, сертифікованих центрах, що надають послуги з тренінгів та підвищення кваліфікації у сфері медіації, у національних суб’єктів з надання відповідних послуг;
 14. забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним персоналом ПСОПП «Медіація» та відповідними здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення плагіату, як це тлумачиться у статті 42 Закону України «Про освіту»;
 15. завчасне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів вищої освіти ПСОПП «Медіація»
 16. завчасне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання науково-педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників, котрі забезпечують ПСОПП «Медіація»;
 17. завчасне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання якості менеджменту ПСОПП «Медіація».
 18. Гарантом ПСОПП «Медіація» є науково-педагогічний працівник університету, визначений за наказом ректора відповідальним за реалізацію цієї ПСОПП. За відсутності відповідного наказу гарантом ПСОПП «Медіація» вважається керівник грантового проєкту Програми ЄС «Erasmus + KA2» CBHE project No. 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP “Mediation: Training and Society Transformation / MEDIATS”, призначений Університетом відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347).

Схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 27 лютого 2019 р., Протокол № 7.

Голова вченої ради, професор М.В.Никифорак

Секретар ради, доцент О.І.Ющик