МЕДІАЦІЯ – ВИМОГА ЧАСУ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
mediatsiia vymoha chasu

Робоча група по виконанню грантового проекту Програми ЄС «Erasmus + KA2» CBHE project No. 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP «Медіація: навчання та трансформація суспільства/ MEDIATS» розглянула запропонований МОН України до публічного обговорення Проект Галузевого стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право. Групою було обґрунтовано ряд конструктивних пропозицій щодо покращення якості майбутнього Стандарту. Найвагомішою із цих пропозицій є наступна: доповнити Проект галузевого Стандарту вищої освіти для магістрів галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право ще однією спеціальною компетентністю наступного змісту: здатність застосовувати основи медіації, відновного правосуддя, третейського судочинства та арбітражу як альтернативні державним судам інститути. Пропозицію з її обґрунтуванням передано на розгляд підкомісії зі спеціальності 081 Право Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Руслана Гаврилюк

керівник Робочої групи проекту від ЧНУ ім. Ю.Федьковича