ЛІЗИНГ – ЕФЕКТИВНА АЛЬТЕРНАТИВА БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННЮ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Питання. Серед інструментів фінансового ринку в останній час все частіше з’являються пропозиції щодо фінансового лізингу. Що це таке – фінансовий лізинг?

Відповідь. Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу.

Питання. А що таке договір фінансового лізингу?

Відповідь. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк, але не менше одного року, за наперед встановлену плату (лізингові платежі).

Питання. Чи не могли б Ви пояснити детальніше, хто такі лізингодавець, лізингоодержувач, продавець (постачальник) за договором фінансового лізингу?

Відповідь. Разом вищезазначених осіб можна назвати суб’єктами лізингу. Лізингодавець – це юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу. Лізингоодержувач – це фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця. Продавець (постачальник) – це фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу. Як бачимо договір лізингу є багатостороннім. У ньому можуть брати участь й інші фізичні та юридичні особи.

Питання. Поясніть, будь ласка, конкретніше, що саме може бути предметом договору фінансового лізингу?

Відповідь. Предметом договору лізингу (далі – предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому Законом України «Про фінансовий лізинг».

Питання. Який інструмент кращий для споживача фінансових послуг – фінансовий лізинг чи банківське кредитування?

Відповідь. Питання дещо некоректне – обидва названі інструменти функціональні, залежно від безпосередніх потреб споживача фінансових послуг. Але різниця між цими інструментами ринку фінансових послуг все-таки існує і вона багатоаспектна. Найголовніша відмінність між фінансовим лізингом та банківським кредитом полягає у різній мірі ризику для споживача фінансових послуг. Банківське кредитування належить до більш ризикових інструментів ринку фінансових послуг, оскільки воно нерозривно пов’язане із залученням коштів населення та ще з цілим рядом інших ризикових факторів.

Лізинг належить до інструментів фінансового ринку без підвищеного ризику, оскільки він безпосередньо не залучає кошти населення. В цьому його основна перевага перед банківським кредитуванням. Можливо, саме тому сегмент фінансового лізингу розвивається в Україні значно динамічніше, ніж банківське кредитування.

декан юридичного факультету

професор Петро Пацурківський

Координатор з проведення науково-дослідних заходів Проекту «Юридичні клініки – провайдери безоплатної допомоги споживачам фінансових послуг»

Проєкт ЮК promo