Діджиталізація кримінального судочинства

Digital Transformation

Невід’ємною складовою інформаційного суспільства є присутність інформаційно-комунікаційних технологій, які надають людині можливості доступу до нових знань та інформації, про які раніше годі було й уявити. В сучасному світі інформаційні технології є системоутворюючим елементом інформаційного простору, який визначає рівень реального використання інформації, як важливого ресурсу в професійній діяльності працівників кримінального судочинства. Розслідування, розкриття та запобігання кримінальних правопорушень, системний аналіз одержаної інформації про вчинене кримінальне правопорушення є неможливими без використання технічних засобів і наукових відкриттів у сфері інформатики, що стосується збирання, оформлення, збереження та обробки інформації. Необхідність в якісній обробці інформації, одержаної за допомогою службової діяльності працівників органів кримінальної юстиції, обумовлено низкою причин, зокрема: своєчасне оповіщення органів досудового розслідування інформацією, одержаної, як наслідок їх службової діяльності; можливість одержання до відповідної ситуації достовірної інформації за запитом до бази даних мережі правоохоронних органів; оперативне використання повного об’єму перевіреної інформації, яка дає можливість швидкого прийняття рішення в умовах службової обстановки; організація та збереження зібраних матеріалів.

Основними тенденціями до розвитку інформаційного забезпечення розкриття, розслідування та попередження кримінальних правопорушень передбачаються не окремі персональні комп’ютери і відповідне програмне забезпечення, а їх об’єднання у вигляді автоматизованих інформаційних систем та автоматизованих робочих місць. Науково-технічний прогрес, глобальна інформатизація сучасного суспільства та масштабне використання електронних засобів комунікації обумовлюють необхідність переходу органів кримінального судочинства на якісно новий рівень. КПК України містить цілу низку статей, які стосуються інформатизації кримінального процесу. Так, ч. 2 ст. 99 КПК України передбачає, що до документів, за умови наявності в них передбачених законом відомостей, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Згідно з ст. 103 КПК України однією з форм фіксації кримінального провадження є носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. Ст. 107 КПК України передбачено можливість застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Згідно з ст. 135 КПК України, одним зі способів виклику в кримінальному провадженні є надсилання повістки про виклик електронною поштою, факсимільним зв’язком чи виклику по телефону. Ст. 232 КПК України передбачає можливість проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. На стадії досудового розслідування тривалий час використовуються такі автоматизовані інформаційні системи як «Аргус», «Аркан», «АРМОР», «Гарт», «Скорпіон», «Факт» та ін. Розвиток доступних і простих у використання цифрових технологій аудіозапису, відеозйомки дозволило використовувати технічні засоби для фіксації будь-яких процесуальних та слідчих (розшукових) дій. При пред’явленні особи для впізнання можуть бути залучені спеціалісти для фіксування впізнання технічними засобами (ч. 8 ст. 228 КПК України). Крім того, відповідно до положень ч. 2 ст. 240 КПК України, під час проведення слідчого експерименту можуть проводитись фотографування, звуко чи відеозапис, які додаються до протоколу; а при проведення освідування, законодавець дозволяє за необхідності здійснити фіксування наявності чи відсутності на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет шляхом фотографування, відеозапису чи інших технічних засобів (ч. 4 ст. 241 КПК України). Не можна також оминути увагою норму щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів. Так, під час судового розгляду та у випадках, передбачених КПК України, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового зсідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, який здійснюється судом (ч. 5 ст. 27 КПК України). Фіксація перебігу процесуальних дій за допомогою відеозапису на сьогодні є найбільш ефективним доказом його беззаперечності, адже так інформація передається в повному обсязі, забезпечує можливість об’єктивно сприймати джерело інформації усіма учасниками процесу, а також створює умови для всебічного і повного збору такої інформації.

Створення Єдиного реєстру досудових розслідувань, беззаперечно, призвело до позитивних змін у кримінальному процесі, зокрема поклало край маніпуляціям з прийняттям рішень про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи. Крім того, за допомогою баз даних Єдиного реєстру досудових розслідувань створено можливість контролю за обліково-реєстраційною дисципліною, а отже і за додержанням норм кримінально-процесуального закону. Як бачимо, інформаційні технології вже сьогодні знайшли своє місце в системі кримінальної юстиції та потребують подальшого впровадження в кримінальному процесі.

Мирослав Попович, завідувач криміналістичної лабораторії Ганса Гросса кафедри кримінального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича