Новини

Зустріч гаранта освітньо-наукової програми Phd Доктор філософії зі здобувачами вищої освіти спеціальності 081 право

PhD Education

Сучасна політика третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – управлінська діяльність, спрямована на забезпечення якості освітніх програм та сприяння культури доброчесної наукової діяльності. Така політика стає ефективною лише за умови, якщо враховує вимоги та інтереси здобувачів вищої освіти, професійного середовища та ринку праці. З метою формування академічної довіри, прозорості, відкритості інформації про освітньо-наукову програму PhD Доктор філософії спеціальності 081 Право, задоволення потреб та очікувань здобувачів вищої освіти згаданої програми на юридичному факультеті 11 березня 2024 року та 29 березня 2024 року відбулись зустрічі гаранта освітньо-наукової програми – проф. Гураленко Наталії Анатоліївни, керівника відділу аспірантури та докторантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – доц. Лопащук Інни Афанасіївни, наукових керівників та аспірантів юридичного факультету.

В межах проведених заходів учасники обмінялись міркуваннями щодо досягнення цілей навчання, а також опанування компетентностей, встановлених освітньо-науковою програмою та стандартом вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти PhD Доктор філософії (наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2023 року). Враховуючи те, що регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітньої програми – важливий чинник якості та ефективності освіти, визначення того, що функціонує належно, а що потребує внесенню змін, гарантом Наталією Анатоліївною Гураленко було обговорено із аспірантами ряд важливих питань: доцільності включення нових дисциплін для поліпшення освітньо-наукового процесу; задоволеності здобувачами вищої освіти професійною кваліфікацією наукових керівників та викладачів; достатністю оволодіння компетентностями, необхідних для подальшої професійної діяльності; достатності ресурсів для організації освітньо-наукового процесу; достатності навчально-методичного забезпечення для отримання програмних результатів навчання та ін.

Особлива увага була приділена питанню формування практичних вмінь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Про необхідність набуття навичок навчально-методичної роботи, зокрема, здобуття професійних якостей майбутнього викладача – уміння готувати лекційний матеріал з використанням останніх досягнень в царині науки, чітко, логічно та послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією; опанувати методику підготовки і проведення занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, засоби інтерактивного навчання, складання ситуативних задач, тестових завдань наголосила Інна Афанасіївна Лопащук. Вона зауважила, що для аспірантів першого року навчання педагогічна (асистентська) практика – компонент професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності, вид практичної діяльності, що включає викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності студентів, науково-методичну роботу. Відповідно до Положення про педагогічну (асистентську) практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича навчально-методична робота аспірантів під час практики має два складники, що доповнюють один одного: пасивна практика та активна практика (аудиторна). Під час загальної дискусії щодо зміщення у структурно-логічній схемі освітньо-наукової програми PhD Доктор філософії спеціальності 081 Право педагогічної (асистентської) практики з другого на третій семестр навчання, здобувачі вищої освіти відзначили про недоцільність внесення таких змін.

Крім цього, аспірантів було проінформовано про можливості участі у програмах академічного обміну Erasmus+ та широкі можливості по вдосконаленню навичок в межах неформальної освіти.

З врахуванням потреб та очікувань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заплановано провести аналіз зібраної під час зустрічей інформації на предмет її повноти та на цій основі оновити зміст освітньо-наукової програми PhD спеціальності 081 Право.

Дякуємо всім учасникам проведених заходів за змістовну та конструктивну дискусію і сподіваємось на подальшу співпрацю!

Phd Agenda
Nataliia Huralenko

Наталія Гураленко

гарант освітньо-наукової програми PhD Доктор філософії спеціальності 081 Право