Меленко Сергій Гаврилович

Дисертації

 1. КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ВИД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ.
 2. ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ І ПРАВА.

Наукові статті

 1. Меленко С.Г. До питання про склад норм міжнародного приватного права / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 11. Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 145-154.
 2. Меленко С. Г. До питання про заповіт як підставу виникнення спадкових правовідносин / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Правознавство. – Вип. 18. – Чернівці, 1997. – С. 152-158.
 3. Меленко С.Г. Поняття та специфіка консолідації як виду систематизації законодавства / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 45: Правознавство.— Чернівці: ЧДУ, 1999. — С. 25-28.
 4. Меленко С.Г. Роль консолідації в системі прецедентного права (на прикладі Великобританії) / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 48: Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — С. 56-59.
 5. Меленко С.Г. Консолідація як засіб розвитку галузі права / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 91: Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 2000. — С. 10-13.
 6. Меленко С.Г. Співвідношення консолідації і кодифікації як методів систематизації законодавства / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 105: Правознавство. Чернівці: ЧДУ, 2001. – С. 22-25.
 7. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Проблеми формування моделі правової системи України: історичний досвід та сучасна практика / С.Б.Карвацька, С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 365: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 35-40.
 8. Меленко С.Г. Роль консолідації як виду систематизації нормативноправових актів у процесі формування норми права / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 385: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 29-33.
 9. Меленко С.Г. Консолідація: логіко-гносеологічний аналіз / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 478: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 10-16.
 10. Меленко С.Г. Фалес Мілетський: раціоналізація морально правових уявлень про суспільні відносини / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 550: Правознавство. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 15-19.
 11. Меленко С.Г Фалес Мілетський: становлення та раціоналізація світоглядних уявлень / С.Г.Меленко // Соціологія права. Науково практичний журнал. – №1. – К., 2011. – С.56-64.
 12. Меленко С.Г. Проекція філософсько-природничих уявлень Анаксімандра Мілетського на проблеми процесу державотворення / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 559: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.18-22.
 13. Меленко С.Г. Філософські та державно-правові погляди Солона афінського / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 578: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.12-15.
 14. Меленко С.Г. Вплив філософсько-релігійних факторів на механізм правового регулювання у Стародавній Греції / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 597: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.19-24.
 15. Меленко С.Г. Число як першооснова філософських та правових поглядів Піфагора Самоського / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць. Випуск 604: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.25-28.
 16. Меленко С.Г. Філософські та державно-правові погляди Піфагора Самоського / С.Г.Меленко // Філософські та методологічні проблеми права. Науковий журнал. – №1(3). – К., 2012. – С.90-101.
 17. Melenko S.G. Number as a Fundamental Principle of Philosophical and Law Views of Pythagoras of Samos / S.G.Melenko // European Applied Sciences. Stuttgart: ORT Publishing. – November- December, 2012. – №1. – Р.577-580.
 18. Меленко С.Г. Аналіз соціальних основ у творчій спадщині Аристотеля / С.Г.Меленко // Соціологія права. Науково-практичний журнал. – №2-3. – К., 2012. – С.29-35.
 19. Меленко С.Г. Аристотель про соціальні основи держави / С.Г.Меленко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2012. – С.56-62.
 20. Меленко С.Г. Ідеальна форма державного правління у філософськоправовій спадщині Аристотеля / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Випуск 618: Правознавство. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.20-25.
 21. Меленко С.Г. Еволюція філософсько-правових поглядів Платона Афінського на форми державного правління / С.Г.Меленко // Вісник Львівського університету. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012. – Вип. 56. – С.30-37.
 22. Меленко С.Г. Соціальна основа ідеальної держави Платона Афінського / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Випуск 628: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 50-55.
 23. Меленко С.Г. Критика приватно-власницьких та соціально правових поглядів Платона у творчій спадщині Арістотеля / С.Г.Меленко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2012. – С.33-38.
 24. Меленко С.Г. Держава і право у філософських поглядах епікурейців / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Випуск 636: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.36-41.
 25. Меленко С.Г. Специфіка ренесансу давньогрецької філософсько-правової традиції у Візантії / С.Г.Меленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Наукове видання. Серія право. – Випуск 19. Т.1. – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2012. – С.79-82.
 26. Георгіца А.З, Меленко С.Г. Євген Ерліх – основоположник соціологічного праворозуміння (до 150-річчя від дня народження) / А.З.Георгіца, С.Г.Меленко // Право України. Юридичний журнал. Науковопрактичне фахове видання. – К., 2012. – №9. – С.445-454.
 27. Меленко С.Г. Філософські та державно-правові погляди Піфагора Самоського / С.Г.Меленко // Проблеми філософії права. Том VІІІ-ІХ. – КиївЧернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С.242-248.
 28. Меленко С.Г. Стоїцизм: феноменологічно-правовий аналіз / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 644: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.26-30.
 29. Меленко С.Г. Борьба философского гностицизма с христианской доктриной на мировоззренческом уровне: философско-правовой аспект / С.Г.Меленко // Право и государство: теория и практика. – №6. – М.: «Право и государство прес», 2013. – С.85-90.
 30. Melenko S. The impact of philosophical and ideological views of Aryanism upon the formation of regulatory-legal institutions in Kyiv Russ // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – № 8/2 (260). Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинэу: SRL “Cetatea de Sus”, 2013. – С. 240-243.
 31. Меленко С.Г. Історичні особливості впливу давньогрецької філософії права на процеси становлення римської культури та державно-правової системи / С.Г.Меленко // Наше право: Науково-практичний журнал. – К., 2013. – №10. – С. 5-10. (Журнал внесено до наукометричних баз DRJI ТА OAJI).
 32. Меленко С.Г. Скептицизм: философско-правовой анализ социальной и государственно-правовой феноменологии // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал. – № 11/2 (263). – Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинэу: SRL “Cetatea de Sus”, 2013. – С. 175-179.
 33. Меленко С.Г. Філософсько-правові погляди Сінезія Кіренського // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет, 2013. – № 3-2. – С. 364-367. (http://www.pap.in.ua/3-2_2013/12/Melenko %20S.H..pdf)
 34. Меленко С.Г. Правовий позитивізм як методологічна основа розвитку держави та права Римської імперії періоду принципату / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.22-28.
 35. Меленко С.Г. Роль давньогрецької філософії права у процесах формування сучасних державно-правових ідеологем /С.Г.Меленко // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційновидавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – Вип. 8. –С. 57-64.
 36. Меленко С.Г. Сократівський поворот у давньогрецькій філософії – етичне та соціальне вчення як «центр» філософії права / С.Г.Меленко // Філософські та методологічні проблеми права. Науковий журнал. – №1-2. – К., 2013. С.165-174.
 37. Меленко С.Г. Вплив давньогрецької мудрості на формування та розвиток філософсько-правової думки Стародавньої Русі / С.Г.Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С.18-22.
 38. Меленко С.Г. Гносеологічні витоки українського конституціоналізму / С.Г.Меленко // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2014. – № 8. – С. 222-226. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/8_2014/65.pdf
 39. Меленко С.Г. Марк Тулій Цицерон: феноменологія поглядів на право та закон / С.Г.Меленко // Юридичний науковий електронний журнал електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2015. – № 2. – С. 272-275. – Режим доступу: http:// www.lsej.org.ua/2_2015/75.pdf
 40. Меленко С.Г. Феномен рецепції давньогрецького стоїцизму в давньоримській філософії права / С.Г.Меленко // Європейські перспективи : науково-практичний журнал. – К., 2015. – № 3. – С. 5 11. (Журнал внесено до наукометричних баз DRJI ТА OAJI).
 41. Меленко С.Г. Український конституціоналізм: філософсько-правові витоки постсократичного періоду / С.Г.Меленко // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – С. 10-17.
 42. Меленко С.Г. Державно-правова проблематика в філософії скептиків / С.Г.Меленко // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 57-63. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wpcontent/uploads/2015/04/melenko_14.pdf (Журнал внесено до науковометричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline)
 43. Melenko S.H. The Role of the Ancient Greek Philosophy of Law in the Process of Formation of the Contemporary State and Law Ideologemes / S.H.Melenko // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 15. – С. 28-33. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp- content/uploads/2015/05/melenko_15.pdf (Журнал внесено до науко-метричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline)
 44. Меленко С.Г. Досократичні витоки сучасного українського конституціоналізму / С.Г.Меленко // Порівняльно-аналітичне право електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – № 1. – С. 350-354. Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2015/106.pdf
 45. Меленко С.Г. Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософськоправовою парадигмою / С.Г.Меленко // Науково- інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – С. 18-24.
 46. Меленко С.Г., Марчак В.Я. Філософсько-правові погляди Анахарсиса у контексті формування соціальної та правової філософії українського соціуму / С.Г.Меленко, В.Я Марчак // Право.ua : науково-практичний журнал. – К., 2015. – № 1. – С. 171-177. (Журнал внесено до наукометричних баз DRJI ТА OAJI).
 47. Melenko S.H. The Conceptual Peculiarities of the European Law Ideological Bases / S.H.Melenko // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 16. C. 25-30. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp content/uploads/2015/06/melenko_16.pdf (Журнал внесено до науко метричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline).
 48. Melenko S.H., Melenko O.V. The State-Law Problems in the Philosophical and Natural Views of Anaximander of Miletus / S.H.Melenko, O.V.Melenko // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 17. C. 22-27. Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp content/uploads/2015/07/melenko_s_melenko_o_17.pdf (Журнал внесено до науко метричних баз Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline).
 49. Меленко С.Г., Меленко О.В. Види та аксіологічні особливості світоглядних джерел європейського права / С.Г.Меленко, О.В.Меленко // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2015. – № 3.
 50. Меленко С.Г., Марчак В.Я. Рецензія на монографію А.І.Луцького «Формування та розвиток правової ідеології в Україні» / С.Г.Меленко, В.Я.Марчак // Наше право: Науково практичний журнал. – К., 2015. – № 5. С. 187-188. (Журнал внесено до наукометричних баз DRJI ТА OAJI).
 51. Меленко С.Г. Рецензія на монографію М.І.Луцького «Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки» / С.Г.Меленко // Право.ua. – К., 2016. – № 1. – С. 174-175. (Журнал внесено до наукометричних баз DRJI ТА OAJI).
 52. Меленко С.Г. Формування філософсько-правових констант у рамках філософії мілетського періоду на прикладі творчості Анаксімена / С.Г.Меленко // Наше право: Науково-практичний журнал. – К., 2016. – № 2. С. 173-178. (Журнал внесено до наукометричних баз DRJI ТА OAJI).
 53. Melenko S.H., Paraniuk D.V. Anaximander of Miletus: the Axiological Expression of Justice / S.H. Melenko, D.V. Paraniuk // The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – К., 2017. – №44. – С. 11-17. – Режим доступу: http:// http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/melenko_paraniuk_44.pdf (Журнал внесено до науково-метричних баз Index Copernicus International та HeinOnline)
 54. Melenko S. The Ideological Sources of European Law: Their Types and Axiological Nature / S. Melenko // Ehrlich`s Journal. Volum 1. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2017. – S. 52-59.
 55. Melenko S., Paranyuk D. The Issue of Correlation between Absolute and Relative Human Rights: Logical-Gnosiological Analysis / Serhiy Melenko, Dan Paranyuk // European Journal of Law and Public Administration, Volum 5/1. Suceava : Lumen Publishing House, 2018. – S. 37-45.

Навчальні посібники

 1. Історія держави та права України. Програма курсу для студентів юридичного факультету / уклад. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2006. – 154 с.
 2. Історія держави та права України. Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету / уклад. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2007. – 167 c.
 3. Історія держави та права України. Тестові завдання для студентів юридичного факультету / уклад. Карвацька С.Б., Меленко С.Г., Торончук І.Ж. – Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Чернівці: Рута, 2006. – 128 c.
 4. Меленко С.Г., Місевич С.В. Історія держави і права України. Змістовнодіяльнісна структура модулів навчальної дисципліни / С.Г.Меленко, С.В.Місевич // Навчальні програми юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (за вимогами кредитномодульної системи). І курс. – Чернівці: Рута, 2008. – С.40-52.
 5. Чебан В. І. , Волощук О. Т., Меленко С.Г. Міжнародне публічне право: тестові завдання / В.І.Чебан, О.Т.Волощук, С.Г.Меленко. – Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2015. 60 с.
 1. Меленко С.Г. Визначення місця кодифікації та консолідації законодавства відповідно до існуючих суспільно-політичних реалій / С.Г.Меленко // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали Міжнародної науково практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – С.177-181.
 2. Меленко С.Г. Особливості використання консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у правовій системі України (історико-правовий аспект) / С.Г.Меленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічно правовий та соціальнопсихологічний аспекти ефективного підбору та використання кадрового потенціалу в умовах ринкових перетворень” 28 квітня 2004 р. – Чернівці, 2004. – С. 20-30.
 3. Меленко С.Г. Застосування консолідаційних прийомів в процесі формування та розвитку галузі права / С.Г.Меленко // Верховенство права у правозастосовній діяльності: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці Юридичного інституту (12-13 жовтня 2007 року). Івано Франківськ, 2007. – С. 29-37.
 4. Меленко С.Г. Консолідація як засіб розвитку галузі права / С.Г.Меленко // Українське правосуддя: здобутки та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2008 року. – Чернівці: Рута, 2008– С. 144-154.
 5. Меленко С.Г. Консолідація як синкретичний вид систематизації нормативно-правових актів / С.Г.Меленко // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: тези доп. наук. теорет. конф., Київ, 26 січня 2008 р. / редкол.: Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін.; передмова О.М. Джужі. – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 114-115.
 6. Меленко С.Г. Использование систематизационных приемов в процессе унификации нормативно- правового материала и устранения право творческих ошибок / С.Г.Меленко // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года). – Москва: Проспект, 2009. – С.515-522.
 7. Меленко С.Г. Використання консолідаційних прийомів у релігійних системах права (на прикладі мусульманського права) / С.Г.Меленко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010. – С.110-112.
 8. Меленко С.Г. Особливості використання консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у правовій системі України (історико-правовий аспект) / С.Г.Меленко // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 134-141.
 9. Меленко С.Г. Суд і процес у давньокиївській державі / С.Г.Меленко // Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та закордонних інтересів людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2009 року. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 201-203.
 10. Меленко С.Г. Фалес: становлення та раціоналізація світоглядних уявлень / С.Г.Меленко // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4-ї Міжнародної науковотеоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 року). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С.109-120.
 11. Меленко С.Г. Формування правової думки Давньої Русі під впливом давньогрецьких філософських ідей / С.Г.Меленко // Право на життя: аспекти реалізації: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції. Частина І. (17-18 листопада 2011р.) – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С.49-56.
 12. Меленко С.Г. Фалес: рационализация морально-правовых представлений о человеческих отношениях / С.Г.Меленко // НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. – Русе, 2011. – том 50. – серия 7. – С. 51-56.
 13. Меленко С.Г. Философские и государственно-правовые взгляды Пифагора Самосского / С.Г.Меленко // «Вопросы современного права»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (05 марта 2012 года). – Новосибирск: Издательство «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – С.70-77.
 14. Меленко С.Г. Число как первоначало философских и правовых взглядов Пифагора Самосского / С.Г.Меленко // VI Международная заочная научнопрактическая конференция «Социальногуманитарные и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире»: сборник материалов конференции (15 марта 2012 г.). – Краснодар, 2012. – С.179-182.
 15. Меленко С.Г. Форми державного правління за Платоном Афінським (у контексті викладання курсу «Філософія права») / С.Г.Меленко // Теорія та практика юридичної освіти: Зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20 квітня 2012. – К.: Видавництво Європейського університету, 2012. С.126-129.
 16. Меленко С.Г. Социально-правовые и частновладельческие взгляды Аристотеля / С.Г.Меленко // Политика и право в социально-экономической системе общества: материалы II Международной научно-практической конференции, г. Москва, 3 4 апреля 2012 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2012. – С.149-154.
 17. Меленко С.Г. Краща (ідеальна) форма державного правління у філософсько-правовій спадщині Аристотеля / С.Г.Меленко // Весенние юридические чтения: Материалы Международной научно-практической конференции «Весенние юридические чтения» (27-28 апреля 2012 г., Харьков, Украина). – Харьков: ИФИ, 2012. – С.281-287.
 18. Меленко С.Г. Проблеми процесу державотворення в проекції філософсько-природничих уявлень Анаксімандра Мілетського С.Г.Меленко // Актуальні питання розвитку держави і права: Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-пратичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 17 травня 2012 року. Тези наукових доповідей. – К., 2012. – С.33-41.
 19. Меленко С.Г. Держава та право у творчій спадщині Епікура / С.Г.Меленко // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Одеса, Україна, 18-19 травня 2012 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – ч.1. С.25-28.
 20. Меленко С.Г. Эволюция философско-правовых воззрений Платона Афинского на формы государственного правления / С.Г.Меленко // «Актуальные проблемы юриспруденции»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (06 августа 2012 года). Новосибирск: Издательство «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. С.188-199.
 21. Меленко С.Г. Специфіка ренесансу Давньогрецької філософії права у Візантії / С.Г.Меленко // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: збірник матеріалів V Міжнародної науково-теоретичної конференції. (Київ, 17 листопада 2012 року). – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – С.166-168.
 22. Меленко С.Г. Візантійське право та світосприйняття крізь призму давньогрецької філософсько- правової традиції / С.Г.Меленко // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С.123-126.
 23. Меленко С.Г. Социальная основа идеального государства Платона Афинского / С.Г.Меленко // Проблемы античного мира и современность: Межвузовский научный сборник / Отв. ред. канд. полит. наук, проф. В.Н.Вдовин. – Вып. ІІІ. – Алматы, 2012. – С.120 132.
 24. Меленко С.Г. Государственно-правовая проблематика в философии скептиков / С.Г.Меленко // Проблемы античного мира и современность: Межвузовский научный сборник / Отв. ред. канд. полит. наук, проф. В.Н.Вдовин. – Вып. ІV. – Алматы, 2013. – С.180-190.
 25. Меленко С.Г. Вплив основоположних факторів світоглядної концепції Псевдо-Діонісія Аеропагіта на розвиток філософсько-правової ідеології Східної Римської імперії / С.Г.Меленко // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: Збірник матеріалів другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 24-25 травня 2013 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.М., 2013. – С.33-35.
 26. Меленко С.Г. Держава і право в філософії скептиків // Юридична наука України : міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 18-19 жовтня 2013 р. – Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 8-12.
 27. Меленко С.Г. Исторические особенности влияния древнегреческой философии права на становление римской культуры и государственноправовой системы / С.Г.Меленко // Проблемы античного мира: научный сборник статей / отв. ред. В.Н.Вдовин. – Алматы, 2014. – С.234-244.
 28. Меленко С.Г. Роль давньогрецької філософії права в процесі «примирення» східноєвропейської та західноєвропейської цивілізаційних платформ / С.Г.Меленко // Актуальні проблеми юридичної психології [Текст] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.) [ред. кол. В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 41-44.
 29. Меленко С.Г. Феноменологія права та закону в філософсько правових поглядах Марка Тулія Цицерона / С.Г.Меленко // Pravna veda a prax v tretom tisicroci : medzinarodna vedecka konferencia (Kosice, 27-28 februar 2015). Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. – С. 17-20.
 30. Меленко С.Г. Скептицизм: философско-правовой анализ социальной и государственно-правовой феноменологии / С.Г.Меленко // Античный мир и современность : сб. науч. статей / отв. ред. В. Н. Вдовин. – Алматы : Алматинский филиал НОУ ВПО «СПбГУП», 2015. – С. 109-119.
 31. Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки конституціоналізму / С.Г.Меленко // Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи [Текст] : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2015 року). – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2015. – С. 41-43.
 32. Меленко С.Г., Меленко О.В. Формирование философско правовых констант в рамках философии милетского периода на примере творчества Анаксимена // Диалог двух культур Востока и Запада через призму единства и многообразия: древний мир, средневековье, новое и новейшее время: сборник научных статей / отв.ред. В.Н.Вдовин – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки министерства образования и науки республики Казахстан, 2016. – С. 270-278.
 33. Меленко С.Г. Світоглядні джерела європейського права // Антропосоціокультурна природа права : матеріали наукової конференції (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 457-467.
 34. Melenko S. Transitivity of Cross-border Cooperation Law / S. Melenko //8-th LUMEN International Scientific Conference “Rethinking Social Action. Core values in Practice”, Suceava, Rumania s Cernivtsi, Ukraine.: LUMEN Media Publishing, UK, 2017. – № 4. – S. 425.
 35. Меленко С.Г. Філософсько-правові ідеї до сократичного періоду як джерело формування сучасного українського конституціоналізму / С.Г. Меленко // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 2017. – С. 92-97.
 36. Меленко С.Г. Обґрунтування феноменології Справедливості у творчості Анаксімандра Мілетського / С.Г. Меленко // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали VII Всеукраїнської науковотеоретичної конференції. – Київ, 2017. – С. 266-268.
 37. Melenko S., Paranyuk D. The Issue of Correlation between Absolute and Relative Human Rights: Logical-Gnosiological Analysis / S. Melenko, D. Paranyuk // LUMEN RSACVP 2018 & ESDPAL 2018 Associated Conferences. Suceava, Rumania s Cernivtsi, Ukraine, 2018. – S. 190-193.
 1. Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія / С. Г. Меленко. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 432 с.
 2. Меленко С.Г. Влияние древнегреческой мудрости на формирование и развитие философско-правовой мысли Древней Руси / С.Г.Меленко // Европейски измерения на правото : Библиотека «Интердисциплинарни правни изследвания». – Русе: Юридически факултет Русенски университет «Ангел Кънчев», 2012. – С.87-99.
 3. Філософсько-правове дослідження впливу християнських засад суспільства на правову систему України : монографія / В.М. Вовк, М.В. Костицький, А.І. Луцький, М.М. Косьмій, М.І. Луцький, В.В. Книш, І.М. Луцький, С.Г. Меленко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 340 с.