RO Havrylyuk

Гаврилюк Руслана Олександрівна

доктор юридичних наук, професор

Статті у фахових виданнях України:

Статті в іноземних фахових виданнях:

Тези доповідей:

 • Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Необхідність переходу до нової – інноваційної – правової моделі місцевих податків і зборів в Україні // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності : збірник матеріалів круглого столу, 30 березня 2018 р., м. Чернівці / уклад. Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 7-26.
 • Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Запровадження європейської моделі медіації як шанс судовій реформі в Україні / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці, 2018. – С. 242-246.
 • Гаврилюк Р. О. Концепція правопізнання Є. Ерліха: спогади про майбутнє / Р. О. Гаврилюк // Міжнародний круглий стіл «Теорія права в Польщі та Україні: Сучасні тренди: Львівський національний університет імені Івана Франка (1 грудня 2017 року). – Львів, 2017. – С. 29-30.
 • Гаврилюк Р. А. Антропосоциальная природа налоговой правосубъектности налогоплательщика – физического лица / Р. А. Гаврилюк // Научные труды по финансовому праву: субъекты финансового права: материалы Третьей международной научно-теоретической конференции «Худяковские чтения по финансовому праву» (Алматы, 7 декабря 2012 г.). – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт, 2013. – Вып. 3. – С. 31-39.
 • Гаврилюк Р. О., Пацурківський П.С. Генетичні витоки позитивістської традиції правопізнання / Р. О. Гаврилюк // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 17 листопада 2012 року). – Київ, 2012. – С. 42-44.
 • Гаврилюк Р.О. Розвиток І. Кантом теорії наукового пізнання та методології юридичної науки / Р. О. Гаврилюк // Теорія і практика юридичної освіти: І Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, 12 квітня 2012 року. – Київ: Видавництво Європейського університету. – 2012. – С. 34-37.
 • Гаврилюк Р. О. Юридична конструкція «податкове зобов’язання платника податку» Податкового кодексу України та її теоретико-методологічний потенціал / Р. О. Гаврилюк // Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 4-7 жовтня 2011 року. Ч. ІІ / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 66-69.
 • Гаврилюк Р.О. Налогово-правовая доктрина постсоветской Украины: затянувшийся переход от этатизма к эгалитаризму / Р. О. Гаврилюк // І Международная научно-теоретическая конференция “Худяковские чтения по финансовому праву”. Сборник научных трудов по материалам конференции. – Алматы: ТОО “Налоговый эксперт”. – 2011. – С.406-420.
 • Гаврилюк Р.О. Принцип симетрії приватних і публічних потреб індивіда – теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права / Р. О. Гаврилюк // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 84-93.
 • Гаврилюк Р. О. Сучасні європейські доктрини податкового права: порівняльний аналіз / Р. О. Гаврилюк // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / [за ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Гриценка, М. Б. Бучка; упор. О. В. Кресін]. – К.: Логос, 2010. – С. 331-333.
 • Гаврилюк Р. А. Парадигмальная составляющая правотворческих ошибок в постсоветском налоговом праве / Р. А. Гаврилюк // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 г.) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – М.: Проспект, 2009. – С. 777-792.
 • Гаврилюк Р. А. Трансформация философии налогового права в послекризисном обществе: постсолидаризм или постэгалитаризм / Р. А. Гаврилюк // Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в соверменных условиях: Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2009 года). – Ростов-на-Донуб 2009. – С. 267-273.
 • Гаврилюк Р. О. «Правовий механізм податку» чи «юридична конструкція податку» / Р. О. Гаврилюк // Система фінансового права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2009 р., Одеська національна академія). – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 261-266.
 • Пацурківський П.С., Гаврилюк Р. О. Порівняльний аналіз правових позицій конституційних судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування / П.С. Пацурківський, Р. О. Гаврилюк // Проблеми сучасного українського конституціоналізму: Збірка наукових праць. На пошану першого Голови Конституційного Суду України, проф. Леоніда Юзькова / Конституц. Суд України, Акад. прав. наук України; Заг. ред. А.Стрижак, В.Тацій / Упоряд.: В.Бринцев, В.Каипо, П.Стецюк. – К.: 2008. – С. 268 – 276.
 • Гаврилюк Р. О. Платник податку і держава: теоретико-правові проблеми сумісності / Р. О. Гаврилюк // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП Укртехнопрінт», 2007. – С. 155-158.
 • Гаврилюк Р. А. Конкретизирующие правовые позиции конституционного суда по вопросам налогообложения в системе приемов интерпретационной практики (сравнительный анализ правовых позиций конституционных судов ФРГ, РФ и Украины / Р. А. Гаврилюк // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27-28 сентября 2007 г.) / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Баранова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, – С. 665-686.
 • Гаврилюк Р. А. Эгалитарная (инструментально-потребностная) концепция налогового права / Р. А. Гаврилюк // Современные проблемы теории налогового права: материалы международной научной конференции (Воронеж, 4-6 сентября 2007 г.) / [под ред. М. В. Карасевой]. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. университета, 2007. – С. 24-32.
 • Гаврилюк Р. А. Эволюция конституционных дефиниций налога / Р. А. Гаврилюк // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21-23 сентября 2006 г.) / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ В. М. Баранова, д-ра юрид. наук, проф., заслуженного юриста Украины П. С. Пацуркивского, канд. юрид. наук Г. О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – C. 726-746.
 • Гаврилюк Р. О. Правове поняття подвійного оподаткування / Р. О. Гаврилюк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 16-20.
 • Гаврилюк Р.О. Законодавче регулювання контрольної функції податку як умова податкової безпеки держави / Р. О. Гаврилюк // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005р.): збірник наукових праць / редкол. С. А. Єрохін, С. І. Пирожков, В. А. Гошовська, В. Ф. Погорілко та ін. – К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – С. 198-202.
 • Гаврилюк Р.О. Еволюція податково-правових теорій / Р. О. Гаврилюк // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: матеріали ХІІІ Історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-25 травня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 142-151.
 • Гаврилюк Р. А. Налогово-правовая доктрина государства / Р. А. Гаврилюк // Финансово-правовая доктрина постсоветского государства: сборник научных докладов и сообщений по материалам международной научной конференции 22-24сентября 2003 г. Вып. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 157-171.
 • Гаврилюк Р.О. Доктрина належної правової процедури при вирішенні податкових спорів (досвід США та країн Західної Європи) / Р. О. Гаврилюк // Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2003. – С. 3-7.
 • Гаврилюк Р.О. Методологічні принципи кодифікації податкового законодавства України / Р. О. Гаврилюк // Проблеми кодифікації законодавства України: збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 16-20.
 • Гаврилюк Р. О. Родові ознаки етатистської доктрини оподаткування / Р. О. Гаврилюк // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 73-77.
 • Гаврилюк Р.О. До питання про юридичну природу прав платників податків / Р. О. Гаврилюк // IX Регіональна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»: тези доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету, 2003. – С. 192-195.
 • Гаврилюк Р. А. Конституционные принципы налогового права Украины / Р.А. Гаврилюк // Федеральные и региональные аспекты финансового права: круглый стол, посвященный 75-летию академика Н. И. Химичевой: Тезисы выступлений (2-3 октября 2003 г.) / под ред. Е. В. Покачаловой. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 97-99.
 • Гаврилюк Р.О. Фінансово-правова категорія податок та її структурно-понятійний ряд / Р. О. Гаврилюк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Вип. 4. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 58-66.
 • Гаврилюк Р. А. Функции налога / Р. А. Гаврилюк // Финансовый механизм и его правовое регулирование: материалы международной научно-практической конференции (24-25 апреля 2003 г.). – Ч. – Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2003. – С. 76-79.
 • Гаврилюк Р. А. Функции налога / Р. А. Гаврилюк // Финансовый механизм и его правовое регулирование: Тезисы докладов. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2003. – С. 124-125.
 • Гаврилюк Р.О. Гл. 12, ст. 75 «Порядок складання проектів місцевих бюджетів» / Р. О. Гаврилюк // Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. проф. П.В. Мельника. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 208-211.
 • Гаврилюк Р.О. Юридична природа податково-правової норми / Р. О. Гаврилюк // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Вип. 3. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 84-94.
 • Гаврилюк Р.О. Зворотна дія в часі норм податкового права / Р. О. Гаврилюк // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи) Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20-22. 12. 2001). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – С.587-589.
 • Гаврилюк Р.О. Деякі особливості податкового правовідношення / Р. О. Гаврилюк // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції ( 1-2 грудня 2000 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – С.119-121.

Монографії:

Рецензії:

 • Козловський А. Архетипи природно-правової традиції правопізнання / А. Козловський // Право України. – 2013. – № 10. – С. 336-343;
 • Стовба О. Природне праворозуміння: до відновлення методологічної традиції / О. Стовба // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 391-395;
 • Семитко О. Лист-рецензія на монографію Руслани Гаврилюк «Методологічна традиція природного права» / О. Семитко // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 95-102 (опубліковано російською мовою).
 • Ковальський В. Розкодування податкового права або податкове право як порядок із хаосу: рецензія на монографії Р. Гаврилюк / В. Ковальський // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2014 – № 4. – С. 99-106.
 • Рабінович П. Ефективне використання антропосоціального підходу для гуманістичної переінтерпретації природи податкового права / П. Рабінович // Право України. – 2014. – № 12. – С. 245-246.
 • Комплексна рецензія на усі монографії: Савченко Л. Необхідність зміни парадигми податкового права: від права держави до права людини / Л. Савченко // Право України. – 2014. – № 11. – С. 294-300.

Навчально-методичні роботи: