PS Patsurkivskyi

Пацурківський Петро Станіславович

доктор юридичних наук, професор

Наукові статті у фахових виданнях:

Тези доповідей:

 • Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Необхідність переходу до нової – інноваційної – правової моделі місцевих податків і зборів в Україні // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності : збірник матеріалів круглого столу, 30 березня 2018 р., м. Чернівці / уклад. Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 7-26
 • Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Запровадження європейської моделі медіації як шанс судовій реформі в Україні / П.С. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці, 2018. – С. 242-246.
 • Пацуркивский П.С. «Научная картина мира» как новое методологическое средство современной юридической науки / П.С. Пацуркивский/ Теорія та практика юридичної освіти: Зб. Матеріалів І Всеукр.наук.-паркт.конф., Київ, 20 квітня 2012. – К.: Видавництво Європейського університету. – 2013. – С.158-161.
 • Гаврилюк Р.О., Пацурківський П.С. Генетичні витоки позитивістської традиції правопізнання / Р.О. Гаврилюк, П.С. Пацурківський // Філософсько-методологічні та психологічні проблеми права: матеріали VI Міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2012 року) – Київ, 2012. – С. 42-44.
 • Пацуркивский П.С. Основательны ли концептуальные и методологические основания постсоветской науки финансового права? / П.С. Пацуркивский // Первая международная научно-теоретическая конференция «Худяковский чтения по финансовому праву». Выпуск 1. – Алматы, 2011. – С. 182 -193.
 • Пацурківський П.С. Методологічні проблеми істинності пострадянського фінансово-правового теоретичного знання / П.С. Пацурківський // Фінансове право у XXI сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-7 жовтня 2011 року), Ч. II / НДІ фінансового права. – К. : Алерта, 2011. – С. 221-224.
 • Пацурківський П.С. Філософські проблеми науки фінансового права – Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: Матеріали 4-ї Міжнародної науково-теоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2011. – С.14-24.
 • Пацуркивский П.С. Основные типы парадигмальных подходов к систематизации позитивного финансового права – Система фінансового права: Матеріали Міжнародної наук. – практ. конф. (27-28 травня 2009р., Одеська національна юридична академія). – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 111-117.
 • Пацурківський П.С., Никифорак М.В. Сучасні проблеми університетської підготовки юристів ( із досвіду юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: Зб. Матеріалів наук. метод. Конф., жовтень 2008р. – К. КНЕУ, 2008. – С.42-49.
 • Пацурківський П.С. Критерій правового начала (принцип формальної рівності) і пострадянське фінансове право // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП «Укртехнопрінт», 2007. – С.62-66.
 • Пацуркивский П.С. Типы доктринальных подходов к пониманию финансового права / П.С. Пацуркивский // Федеральные и региональные аспекты финансового права: «Круглый стол», посвященный 75-летию академика Н.И. Химичевой: Тезисы выступлений (2-3 октября 2003 года) / Под ред. Е.В. Покачаловой. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 34-36.
 • Пацурківський П.С. Методологічні аспекти застосування судами Конституції України при вирішенні спорів щодо сплати податків // Матеріали науково-практичної конференції “Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання”, 22-23 грудня 2003 р. – Ірпінь, 2003. – С.11-17.
 • Пацуркивский П.С. «Особенности финансово-правовой доктрины постсоциалистического государства» – Саратов, 24-25 апреля 2003 года. // Финансовый механизм и его правовое регулирование: Тезисы докладов. – Саратов: Саратовський государственный социально-экономический университет, 2003. – С. 26-27.
 • Пацурківський П.С. До питання про правову природу податку / П.С. Пацурківський // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 1-2 грудня). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – С. 213-215.

Монографії:

 • Patsurkivskyy P., Havrylyuk R. The Constitutional Structure of Local Government and Its Finances in Ukrain in Front of the Court of History // Finanse Publiczne a Konstytucja . Monografie prawnicze. Warszawa, 2020. – P. 257-268.
 • Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці, ЧДУ, 1997. – 244 с.
 • Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці, 1998. – 276 с.

Навчально-методичні роботи:

 • Порадник клініциста: правила надання правової допомоги споживачам фінансових послуг. Навчально-методичний посібник. За заг. ред. д.ю.н., доц., завкафедри публічного права Р.О.Гаврилюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – 162 с. (член авторського колективу).
 • Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Верховенство права. Програма обов’язкової навчальної дисципліни з підготовки магістра / Петро Пацурківський, Руслана Гаврилюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 72 с.
 • Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О. Філософія фінансового права: програма навч. курсу. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2015. – 64 с.
 • Пацурківський П.С. Сучасні проблеми правопізнання. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 340 с.