ov-scherbanyuk

Щербанюк Оксана Володимирівна

доктор юридичних наук, професор

Наукові статті, опубліковані у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection:

Статті у фахових виданнях України:

Статті в іноземних фахових виданнях:

Статті у інших виданнях:

 • Селіванов А.О, Щербанюк О.В., Комаров В. В. Закон – стрижень творення і функціонування суспільних відносин //Голос України: газ. Верхов. Ради України / Верхов. Рада України. – Київ: Мега-Поліграф, 2015. – N 185(6 жовтня). – С. 4-5.
 • Щербанюк О.В. Нові знання про право та політику. Голос України. # 199 (7456) 29 жовтня 2020.

Тези доповідей:

Монографії:

Навчально-методичні роботи:

 • Правнича аргументація: навчальний посібник. За ред. О.В. Щербанюк, Чернівці: Чернівец.нац.ун-т, 2022, 547 с.
 • Адміністративна юрисдикція місцевих загальних судів: навч.-метод. посібник. За ред. О.В. Щербанюк, Чернівці: Чернівец.нац.ун-т, 2022, с.258
 • Правнича аргументація : навч.-метод. посібник/ укл. О.В. Щербанюк. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 72 с.
 • Досудовий процес : навч.-метод. посібник / І.Г. Каланча,О.В. Щербанюк. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с.
 • Цивільне процесуальне право: тестові завдання: навч-метод. посібник / За заг. ред. д.ю.н., завкафедри процесуального права О.В. Щербанюк -Чернівці: Чернів. нац. унів-т ім. Ю. Федьковича, 2019. -448 с.
 • Щербанюк О.В. Адміністративне право України та адміністративне судочинство в України Навч.-метод. посіб/За заг.ред. д.ю.н., зав. кафедри публічного права Р.О. Гаврилюк та д.ю.н., зав. кафедри процесуального права О.В. Щербанюк.- Чернівці: Чернівец.нац.ун-т,2019. – 672с.
 • Щербанюк О.В., Турман Н.О., Дергач Л.В. Кримінальне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2014. – 52 с. – К.: Логос, 2013. – 303 с.
 • Щербанюк О.В., Чебан В.М. Правове регулювання діяльності політичних партій в Україні: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2007. – 52 с.
 • Щербанюк О.В. Парламентаризм в Україні: Програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2007. – 44 с.
 • Щербанюк О.В. Конституційне право України: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2005. – 44 с.