Nina Hetmantseva

Гетьманцева Ніна Дмитрівна

доктор юридичних наук, професор

Наукові статті у фахових виданнях:

Тези доповідей:

 • Гетьманцева Н.Д. Парадигма трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 94-річчю з дня народження члена кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (31 березня 2023 року). – Харків, 2023. – С. 21-24.
 • Гетьманцева Н.Д. Соціальна політика з позицій соціальної держави. Свобода, безпека та незалежність: правовий вимір. (24 лютого 2023, м. Київ.) С. 441-443.
 • Гетьманцева Н.Д. Вплив правосвідомості працівника на рівень мотивації та ефективності праці. Правові виклики сучасності : законодавче реагування на геополітичні й історичні проблеми : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Чернівці, 6 грудня 2022 року) / [редкол.: Н.Д. Гетьманцева (голова), О.В. Кіріяк (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – C. 127-130. (345 с.)
 • Гетьманцева Н.Д. Правові тенденції запобігання і протидії дискримінації у світі. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С.202 – 204.
 • Гетьманцева Н. Д. Проблема забезпечення захисту працівників при прийнятті на роботу. Актуальні проблеми захисту прав громадян України на працю та соціальний захист на шляху до Євроінтеграції : тези доп. та наук. повідомл. учасників XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 жовт. 2022 р.) / уклад. О. Г. Середа, О. М. Ярошенко, О. В. Соловйов; за ред. О. Г. Середи. Харків, 2022. 46-51с.
 • Getmantseva N. D., Getmantsev М. О., Osadchuk T. V. USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Part 1. Riga, Latvia : ―Baltija Publishing‖, 2022.
 • Гетьманцева Н.Д., Гетманцев О.В. До питання про правову реформу в Україні. Сучасне право в епоху соціальних змін: [Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р. Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2021. 68-70 с.
 • Гетьманцева Н.Д. Соціальна, правова держава як основа забезпечення і функціонування соціальної політики. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук – практ. конф. до – 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021р. за аг. ред. проф. Іншина М. І., за редакцією проф. В. В. Носіка, доц. Ковальчук Т. Г., ас. Мельник М. Б. Київ: Освіта України, 2021.С. 376-378.
 • Гетьманцева Н.Д., Гетманцев О.В. Забезпечення права на працю в умовах пандемії. Правові виклики сучасності: захист прав людини в умовах пандемії : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Чернівці, 22 жовтня 2021 р.) / [редкол.: Н.Д. Гетьманцева (голова), О.В. Кіріяк (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С.123-126.
 • Гетьманцева Н.Д. Правова природа трудового договору. Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл. учасників ХІ Міжнар. наук.практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2021 р.) / [уклад.: О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. О. Конопельцева] ; за ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого – Харків : Право, 2021.С.10-14.
 • Гетьманцева Н.Д, Гетманцев О.В. До питання про правову реформу в Україні. Сучасне право в епоху соціальних змін: [Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2021.С.68-70.
 • Ніна Гетьманцева. Проблеми міграції як соціального явища. Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.); [редкол.: Н.Д. Гетьманцева (голова), О.В.Кіріяк (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Рута, 2020. 225 с.
 • Гетьманцева Н.Д. Соціальна функція держави як один із способів прояву гарантій у сфері праці. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідом. учасників Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9  жовт. 2020 р.) / уклад.: О. М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов;  за ред. О. М. Ярошенко. – Харків: Право, 2020. С. 40-44.
 • Гетьманцева Н.Д, Процьків Н.М. Нові контури цивільного права в епоху цифрових технологій. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку : матеріали ХVIIІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С.18-22.
 • Гетьманцева Н.Д. Єдність і диференціація як специфічна ознака методу трудового права. //Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. ІІ Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 26 жовтня 2018 р.) – 2018 р. – С. 81-84.
 • Гетьманцева Н.Д «Системність як основна властивість принципів права» // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 60-64.
 • Гетьманцева Н.Д «Про нові контури трудового права в епоху запровадження цифрових технологій». // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук. практ. конф., яка присвячена 50 річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019.С.42-46.
 • Гетьманцева Н.Д. Тенденції розвитку колективно-договірного регулювання в сучасних умовах господарювання. //Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (Київ, 20 квітня 2018 р.) – 2018 – С.50-53.
 • Гетьманцева Н.Д. Недопущення дискримінації як невід’ємна умова для утвердження свободи і рівності трудових прав. //VІІІ Міжнародна науково- практична конференція «Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика» (м.Харків, 5 жовтня 2018 р.) – 2018 – С.54-60.
 • Hetmantseva N.D CREATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM ON THE BASIS OF ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE IMPLEMENTATION OF COLLECTIVE CONTRACTS // Proceedings of X ХХ Internationalscientific conference «Scientific development prospects». Morrisville, Lulu Press., 2018. 144 р.
 • Гетьманцева Н. Д. Трудовые отношения как содержательное отражение метода трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сб. науч. тр. по итогам IV Между нар. науч.- практ. конф., 27-28 окт. 2017 г. / редкол.: К. Л. Томашевский (сост.) и [др.]. — Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. – С. 72-74.
 • Гетьманцева Н. Д. Соціальна безпека як складова соціальної політики держави / Н.Д. Гетьманцева // Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково- практичної конференції (20 жовтня 2017 р.). – К., 2017. – С. 13-14.
 • Гетьманцева Н. Д. Нові виклики трудового права в умовах глобалізації / Н.Д. Гетьманцева // Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29 вересня 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – С. 58-64.
 • Гетьманцева Н. Д. Деякі питання щодо кодифікації трудового законодавства України / Н.Д. Гетьманцева // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26 квітня 2017 р.). – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 52-54.
 • Гетьманцева Н. Д. Щодо забезпечення права працівників на захист державою Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково- практичний посібник.[Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. (220с).
 • Гетьманцева Н. Д. Можливі шляхи регламентації трудового права як галузі права. / Н.Д. Гетьманцева // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2122 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. –С.63-67.
 • Гетьманцева Н. Д. Понятие и особенности норм трудового права / Н.Д. Гетьманцева //Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» Košice, Slovenská Republika 27-28 február 2015 r.-С.113-116.
 • Гетьманцева Н. Д. Вплив оціночних понять на ефективність правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : НікаЦентр, 2014. – С. 208–211.
 • Гетьманцева Н. Д. Юридические факты в трудовом праве / Н.Д.Гетьманцева // Формирование гражданскогообщества в Российской Федерации и в странах СНД:материалы Международной конференции, г. Санкт-Петербург, 26 января, 2013г. Фонд развития юридической науки.
 • Гетьманцева Н. Д. Ознаки трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн., 5 Міжнар. наук-практ. конф. (Харків, 27–28 вересня, 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Право, 2013. – С. 163–168.
 • Гетьманцева Н. Д. Законний інтерес в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: Тези доповідей і наук повідомлень учасників ІV Міжнародної науково- практичної конференції (Харків, 5–6 жовтня 2012 р.). – С. 126–130.
 • Гетьманцева Н. Д. Становление трудового договора как института трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Становление государства и права на разных этапах истории: международная конференция, 14-15 декабря 2012 г., Санкт- Петербург. – С. 56–58.
 • Getmanceva N.D. The method of legal regulation of labor regulations // European Science and Technology [Text] : materials of the international research and practice conference, Vol. Wiesbaden, January 31st, 2012 / publishing office «Bildungszentrum Rodnik e. V.». – c. Wieabaden, Germany, 2012. – Р . 210–213.
 • Гетьманцева Н. Д. До питання про джерела трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Новітні наукові дослідження держави і права: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2012. – С. 23– 27.
 • Гетьманцева Н. Д. Соціально-правове значення колективного договору в контексті проекту трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України (27 травня 2011 року) / за ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 3–8.
 • Гетьманцева Н. Д. Місце державних органів в системі соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. / Київський ун- т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К. : Вид-во Європейського університету, 2011. – С.239– 243.
 • Гетьманцева Н. Д. Стан і перспективи розвитку трудового законодавства про оплату праці / Н.Д. Гетьманцева // Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних відносин: Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 27–28 грудня 2011 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2011. – С. 73–75.
 • Гетьманцева Н. Д. Деякі аспекти вдосконалення та реформування трудового законодавства / Н.Д. Гетьманцева. // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали тез за міжнародною науково-практичною конференцією, Запоріжжя, 2011 р. – С. 88–91.
 • Гетьманцева Н. Д. Колективний договір: публічно-правові та приватно-правові засади / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Людина і закон: Публічно правовий вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VII Прибузькі юридичні читання», 25–26 листопада 2011 р. / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. – С. 260–262.
 • Гетьманцева Н. Д. Трудове право і ринкові відносини: перспективи взаємодії / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення : тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 жовтня 2011 р. / за ред., к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Х. : Кросроуд, 2011. – С. 149–153.
 • Гетьманцева Н. Д. Централізоване і локальне: перспективи взаємодії / Н.Д. Гетьманцева. Актуальні питання публічного права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 травня 2011 р. / за ред. В.М. Огаренка, В.Г. Лукашевича та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 56–58.
 • Гетьманцева Н. Д. До питання про неналежне представництво в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса : Астропринт, 15-16 квітня 2011 р. – С. 473–476.
 • Гетьманцева Н. Д. До питання про оціночні поняття в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р, м. Київ) / Київський ун-т права НАН України [ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Випуск 2. – К. : Вид-во Європейського ун-ту. – С. 202–204.
 • Гетьманцева Н. Д. Поєднання державного і договірного регулювання оплати праці / Н.Д. Гетьманцева // Генезис публічного права: від становлення до сучасності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «VІ Прибузькі юридичні читання», 26–27 листопада 2010 р. / відп. ред. О.В. Козаченко. –Миколаїв : Ілліон, 2010. – С. 310–312.
 • Гетьманцева Н. Д. До питання про оціночні поняття в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р, м. Київ) / Київський ун-т права НАН України [ред. кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Випуск 2. – К. : Вид-во Європейського ун-ту. С.202-204.
 • Гетьманцева Н. Д. Колективно-договірне регулювання в аспекті підвищення соціальних гарантій для працівників / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року). У 4-х частинах. – Частина друга: Трудове право та право соціального забезпечення». – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2010. – С. 200–202.
 • Гетьманцева Н. Д. Ефективність правового інструментарію в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 5 листопада 2010 р.). – С. 123–128.
 • Гетьманцева Н. Д. Право на працю: цивілістичний підхід чи трудовий? / Н.Д. Гетьманцева // Від громадянського суспільства – до правової держави: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 279–281.
 • Гетьманцева Н. Д. Праця як елемент правового регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (23 квітня 2010 року). – Івано- Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2010. – С. 107–110.
 • Гетьманцева Н. Д. Судова практика і конкретизація трудового законодавства / Н.Д. Гетьманцева // Українське правосуддя: здобутки і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 травня 2008 року). – С. 222–225.
 • Гетьманцева Н. Д. Функції договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах : збірник матеріалів круглого столу. за ред. Шумної Л.П. – Чернігів : КП «Чернігівські обереги», 2007. – С. 35–40.
 • Гетьманцева Н. Д. Юридична природа трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Верховенство права у правозастосовчій діяльності: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2007 року). – С. 253–255.
 • Гетьманцева Н. Д. Роль судебной практики в конкретизации оценочных понятий трудового законодательства / Н.Д. Гетьманцева // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики : материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27–28 сентября 2007 года) / под. ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2008. – С. 821–828.
 • Гетьманцева Н. Д. Юридичні гарантії здійснення трудових прав працівників / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80 річчя Р.І. Кондратьєва : збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2007. – С. 33–37.
 • Гетьманцева Н. Д. Співвідношення функцій і договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева // Матеріали УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». – Т. 46. – Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 12–14.
 • Гетьманцева Н. Д. Поняття соціального партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». – Т. 49. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 11–12.
 • Гетьманцева Н. Д. Формування та розвиток інституту договору в трудовому праві / Н.Д. Гетьманцева / Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи: матеріали ІХ історико-правової конференції (м. Рівне, 6–8 червня 2003 р.) Редакційна колегія: І.Б. Усенко (голова), І.В. Музика (відп. секр.) О.Н. Ярмиш та ін. – К., 2004. – С. 257–267.
 • Гетьманцева Н. Д. До питання про кодифікацію трудового законодавства в сучасний період / Н.Д. Гетьманцева / Проблеми кодифікації законодавства України : матеріали науково-практичної конференції. за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 14 травня 2003 р. – С. 33–36.
 • Гетьманцева Н. Д. Професійні спілки – як представники працівників у колективно-договірному регулюванні трудових відносин / Н.Д.Гетьманцева // Міжнародна науково-практична конференція «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К. : Академія адвокатури України, 28 листопада 2003 р. – С. 75–78.
 • Гетьманцева Н. Д. Особливості правового регулювання праці в нових умовах господарювання / Н.Д. Гетьманцева / Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки : матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19–20 травня 2003 р. / за ред. проф. В.С. Венедиктова. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 106–110.
 • Гетьманцева Н. Д. Роль договірного регулювання у встановленні умов праці / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: науково-практична конференція. – Івано-Франківськ : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 19 квітня 2002 р. – С. 97–99.
 • Гетьманцева Н. Д. Договірне регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева / Науково-практична конференція: Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України; Мат. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ] 3–4 жовтня 2002 р. / редкол.: Басай В.Д. (гол. ред) та ін. – Івано-Франківськ : Обласна друкарня, 2002. – С. 93– 95.
 • Гетьманцева Н. Д. Договори про встановлення тривалості та режиму робочого часу / Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ. ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – С. 199–200.
 • Гетьманцева Н. Д. Еволюція поняття трудового договору / Н.Д. Гетьманцева // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 3. – Чернівці : Рута, 2002. – С. 149–155.
 • Гетьманцева Н. Д. Проблеми договірного регулювання трудових відносин / Н.Д. Гетьманцева. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 лютого 2001 р.). – Львів : юридичний фак-т Львівского нац. ун-ту імені Івана Франка, 2001. – С. 156–158.

Монографії:

 • Гетьманцева Н.Д. Суть соціальної політики держави через призму трудового права. Актуальні проблеми приватного та публічного права: Монографія / Н.Д. Гетьманцева; відп. ред. Н.Д. Гетьманцева. Чернівці: ЧНУ, 2022.- С.8-35. (452 с.); 4 л. фото.
 • Н.Д., Гетьманцева; І.Г., Козуб. Моральні засади трудового законодавства України. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Part 2. (Law Faculty of the University of Miscolc, Hungary). Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 718-734.
 • Гетьманцева Н.Д. Дисциплінарна відповідальність. / Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2018. Т.11: Трудове право /ред.. С.М.Прилипко, М.І.Іншин, О.М.Ярошенко.: Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України; Нац. Юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2018. – С.43-46.
 • Гетьманцева Н. Д. Особливості правового регулювання трудових відносин: монографія / Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 592 с.
 • Гетьманцева Н. Д. Джерело трудового права та його співвідношення з формою права / Актуальні проблеми приватного і публічного права: монографія / Н.Д. Гетьманцева, Т.М. Волощенко, І.Г. Козуб [та ін.]; відп. ред. Н.Д. Гетьманцева. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 8–35.

Навчально-методичні роботи: