Ihor Babin

Бабін Ігор Іванович

кандидат юридичних наук, доцент

Наукові статті у фахових виданнях:

Тези доповідей:

 • Бабін І.І. Особливості правового регулювання оподаткування малого підприємництва в Румунії/ І.І. Бабін// Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (15-16 листопада 2019р.) Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2019. – С. 12-15.
 • Бабін І.І. Податковий консультант як суб’єкт податкових правовідносин/ І.І. Бабін// Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня-01 червня 2019р.) Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2019. – С. 16-18.
 • Бабін І.І. Становлення інституту податкового консультанта як реалізація контрольної функції податків/ І.І. Бабін// Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів ІІ всеукраїнського правничого форуму, 15 травня 2019., м. Чернівці/ Уклад. І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній. – Чернівці: Технодрук, 2019. – С. 44-48.
 • Бабін І.І. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: теорія та практика застосування/ І.І. Бабін// Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності: збірник матеріалів круглого столу, 20 березня 2018 р., м. Чернівці/ уклад. Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 40-45.
 • Бабін І.І. Правова природа єдиного податку// Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми України в період євро інтеграції: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2018р.) Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2018. – С. 14-16.
 • Бабін І.І. Правова природа збору за місця для паркування транспортних засобів / І. Бабін // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2018 р.) Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2018. – С. 12-14.
 • Бабін І.І. Правова природа транспортного податку / І.І. Бабін // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 листопада 2017р.). Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2017. – С. 11-14.
 • Бабін І.І. Оскарження як спосіб захисту платників податків / І.І. Бабін // Права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів міжрегіонального круглого столу, 27-28 травня 2017р., м. Чернівці / Уклад. С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас, А.М. Худик. – Чернівці: Технодрук, 2017. – С. 39-43.
 • Babin I., Vakaryuk L. Features of Legal Regulation of Tax Incentives for Small Business in Post-socialist Countries / I. Babin, L. Vakaryuk // 8th LUMEN International Scientific Conference “Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017)”, April 7-8th 2017 Suceava, Romania. – London: LUMEN Media Publishing, UK, 2017. – P.421.
 • Бабін І.І. Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 квітня 2017р.) Кропивницький: “КОД”, 2017. – С. 14-17.
 • Бабін І.І. Роль податку у визначенні предмету податкового права // Антропосоціокультурна природа права: матеріали наукової конференції (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 161-166.
 • Бабін І.І. Податкова оптимізація в системі прав платників податків // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 грудня 2016 р.) Кіровоград: ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2016. – С. 158-161.
 • Бабін І.І. Особливості реалізації досудового порядку вирішення податкових спорів в Україні // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2016 р.). Кіровоград: “КОД”, 2016. – С. 255-257.
 • Бабін І.І. Правовий статус податкових представників як суб’єктів податкових правовідносин // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EUROPSKYCH INTEGRACNYCH PROCESOV /27. – 28. novembra 2015. – р. 85-88.
 • Бабин И.И. Правовой статус налогового агента как субъекта налогового права / Научные труды по финансовому праву: субъекты финансового права: Материалы Третьей международной научно-теоретической конференции «Худяковские чтения по финансовому праву» (Алматы, 7 декабря 2012 г.). – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2013. – Вып.3. – С. 18-24.
 • Бабін І.І. Податкове зобов’язання як категорія податкового права // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4-ї Міжн. наук.-теор. конф. (Чернівці, 28-29 травня 2011р.). – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – С. 783-793.
 • Бабін І.І. Обхід податкового закону – Розвиток юридичної науки, правотворчості та правозастосування в період незалежності України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, НАУ, 12 травня 2011 р. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 337-338.
 • Бабин И.И. Совершенствование системы элементов юридической конструкции налога в контексте модернизации налоговой системы общества – “Проблемы модернизации правовой системы современного российского общества”, междунар. науч. конф. (2010 ; Красноярск). Международная научная конференция “Проблемы модернизации правовой системы современного российского общества”, 30 сент. – 1 окт. 2010 г. [Текст] : сб. докладов : в 2 т. Т. 1. / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т ; редкол.: В.М. Шафиров (отв. ред.) [и др.]. – Красноярск : Центр информации, 2011. – С. 435-442.
 • Бабін І.І. Правовий статус закордонних українців: особливості конституційного регулювання // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: збірник тез доповідей за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”. – С. 71-73.
 • Бабін І.І. Деякі зміни в правовому статусі народного депутата України у зв’язку з проведенням конституційної реформи // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. – 2008. – С. 104-107.
 • Бабін І.І. Проблеми законодавчого визначення елементів юридичної конструкції податку // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП “Укртехнопрінт”, 2007. – С. 137-139.
 • Бабин И.И. Законодательные дефиниции элементов юридической конструкции налога (на материалах налогового законодательства Украины) // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр “Юридическая техника”, 2007. – С. 780-789.
 • Бабін І.І. Природно-позитивна доктрина податкового закону // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2005” 20-30 червня 2005 року. Том 42 “Право”, Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 3-4.
 • Бабін І.І. Поняття податкового періоду // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів від 25 березня 2005 року. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – С. 96-97.
 • Бабін І.І. Поняття масштабу податку // Науковий потенціал України. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 1-5 березня. Частина ІІ. – Київ, 2005. – С. 45-47.
 • Бабін І.І. Поняття строку сплати податку // Сучасний соціокультурний простір 2004. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-25 грудня 2004р. Частина ІІ. – Київ, 2004. – С. 44-46.
 • Бабін І.І. Поняття об’єкта податку // Актуальні проблеми правознавства. – Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – С. 61-63.
 • Бабін І.І. Поняття ставки податку // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 15-16.
 • Бабін І.І. Специфіка визначення поняття “податкове правовідношення” // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. – Тернопіль, 20.02.2003. – С. 7.
 • Бабін І.І. Місце податкового права в системі права України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск 1. – Хмельницький, 2002. – С. 171 – 172.

Монографії:

 • Babin Igor. Local Finances and the Constitution of Ukraine// Finanse Publiczne a Konstytucja: monografia prawnicze. Redacja naukowa Monika Bogucka-Felczak. Warszawa: Poltext. 2020. – P. 297-309. ISBN 978-83-8175-052-3.
 • Бабін І.І. Юридична конструкція податку. – Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 272с.

Навчально-методичні роботи:

 • Адміністративне право України та адміністративне судочинство в Україні: блок тестових завдань: навч.- метод. посіб. / Ігор Іванович Бабін, Павло Ігорович Бартусяк, Віталій Анатолійович Вдовічен, Лідія Іванівна Вдовічена, Руслана Олександрівна Гаврилюк, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; За заг. ред. Руслана Олександрівна Гаврилюк, Оксана Володимирівна Щербанюк. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2019.– 671 с.
 • Бабін І.І. Податкове право: навчальний посібник/ І.І. Бабін. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. – 488c. ISBN 978-617-7582-76-1
 • Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник. – Вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – 496с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-1109 від 05.02.2013 р.)
 • Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник / І.І. Бабін – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 504с.
 • Бабін І.І. Бюджетне право України: Програма спецкурсу (за вимогами кредитно-модульної системи) – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 28с.
 • Бабін І.І. Бюджетне право України: навч. посібник // І.І. Бабін. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 296с.
 • Бабін І.І. Презумпції та фікції в податковому праві. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 320c.
 • Бабін І.І. Податкове право України: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2008. – 28с.
 • Бабін І.І. Презумпції в податковому праві: Навчальна програма дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Рута, 2008. – 28с.