Відгук на відкриту лекцію «Права на чужі речі»

Поділитися на facebook
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin
Поділитися на email
Online Class Review

У четвер 4 листопада 2021 року відбулася відкрита онлайн-лекція професорки кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Наталії Олександрівни Горобець на тему: «Права на чужі речі», яка є особливо актуальною, так як сприяє розвитку обігу прав на нерухомість, що слугує основою економічної стабільності держави.

Існуюча на сьогодні у вітчизняній доктрині система речових прав тлумачиться неоднозначно, тому вкрай актуальним виглядало звернення лекторки до аналізу історичних джерел правового регулювання прав на чужі речі, насамперед до джерел Стародавнього Риму, аналізу особливостей генезису інституту прав на чужі речі у римському праві та специфіки функціонування цього інституту. Проф. Н.О. Горобець наголошувалось, попри відтворення у вітчизняній цивілістичній традиції привілейованого становища права власності щодо інших речових прав, на самостійному характері кожного різновиду речових прав, що й не спростовується цивілістичною доктриною.

Протягом лекційного заняття було обговорено як «класичні» види прав на чужі речі (право володіння, сервітут, емфітевзис, суперфіцій), так і ті речові права, природа яких у доктрині цивільного права постійно викликає дискусію серед науковців через зв’язок із зобов’язальними правовідносинами (право застави і право притримання) та регламентовані Господарським кодексом України право господарського відання й право оперативного управління. На занятті також було піднято питання щодо місця в системі прав на чужі речі права володіння, що є гучно дискутованим серед науковців та практиків, так як у Цивільному кодексі України йдеться про право володіння чужим майном, саме як про право, а не як факт такого. У зв’язку з чим лекторкою було висловлено авторське бачення цієї проблеми та намічено можливі шляхи її вирішення.

Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід, резюмувались аргументованими висновками. Під час заняття використовувалася презентація з теми, актуальні приклади судової практики, систематичний зворотній зв’язок. Органічне застосовування різноманітних методів та прийомів педагогічного впливу сприяло встановленню педагогічного контакту, породжувало емоційний відгук у студентів та сприяло активізації їх пізнавальної діяльності, власного творчого пошуку.

Наявний позитивний контакт з аудиторією, сприяв витанню атмосфери наукового єднання суб’єктів навчального процесу сфокусованих над проблемами вітчизняної регламентації прав на чужі речі, та, однозначно, сприяв підтриманню існуючого у студентів інтересу та прагнення до знань, спрямуванню їх навчальної та наукової діяльності у необхідному руслі й формуванню стійкої позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

к.ю.н., доц. кафедри приватного права М.М. Гудима-Підвербецька