Жаровська Галина Петрівна

Публікації у фахових виданнях

  1. Г.П. Жаровська Злочинна діяльність: сутність та ознаки / Жаровська Г.П. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.227: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2004. – С. 110-115.
  2. Г.П. Жаровська Транснаціональна злочинність: джерела, ознаки, структура взаємозв’язків / Жаровська Г.П. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.660: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 111-118.
  3. Г.П. Жаровська Сучасні реалії транснаціональної організованої діяльності в Україні / Жаровська Г.П. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.714: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. – С. 120-125.
  4. Жаровська Г.П. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика / Г.П. Жаровська // Науково-практичний журнал “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)”. Спец. випуск 3 (31). – Київ: Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2013. –– С. 51-63.
  5. Г.П. Жаровська Глобалізація як фактор якісних змін в організованому злочинному середовищі / Г.П. Жаровська // Часопис Київського ун-ту права: Український науково-практичний часопис. – № 3, 2013. – Київ: Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 292-296. 
  6. Г.П. Жаровська Взаємодія транснаціонального сегмента української організованої злочинності і транснаціональних кримінальних ринків в умовах глобалізації / Г.П. Жаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Наукове видання. Вип.25: Право. – Ужгород: Ужгородський національний ун-т, 2014. – С. 199-203.
  7. Г.П. Жаровська Національна специфіка створення та розвитку транснаціональних злочинних організацій в Україні / Г.П. Жаровська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 8: Юриспруденція. – Одеса: Міжнародний гуманітарний ун-т, 2014. – С.231-235.
  8. Г.П. Жаровська “Торгівля людьми” як форма організованої злочинної діяльності / Г.П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наук. праць. Вип. 71. – Одеса: Національний університет”Національна юридична академія”, – видавництво “Юридична література”, 2014. – С. 373-379.
  9. Г.П. Жаровська Реформування правоохоронної системи як відповідь на децентралізацію державної влади в Україні / Г.П. Жаровська // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”: Збірник наукових праць. Вип.3. – Чернівці: Чернівецький факультет Нац. ун-ту “ОЮА”, 2014 .- С. 200-212.
  10. Жаровська Г.П. Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г.П. Жаровська // Науково-практичний журнал “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Вип. 1 (32)’2014. – Київ: Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. “, 2014. –– С. 11-16.
  11. Жаровська Г.П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г.П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 73. – Одеса: Національний університет “Національна юридична академія”, – видавництво “Юридична література”, 2014.–– С.475-481.
  12. Жаровська Г.П. Транснаціональна злочинність як реальна загроза національній безпеці України / Г.П. Жаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Наукове видання. Вип.27. Т.3: Право. – Ужгород: Ужгородський національний ун-т, 2014. – С.33-37.
  13. Жаровська Г.П. Структурно-організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій в Україні / Г.П. Жаровська // Науковий журнал “Право і суспільство”. – 2015. – №1. – С. 209-214.
  14. Жаровська Г.П. Економічна протиправна діяльність як фактор транснаціональної організованої злочинності в Україні / Г.П. Жаровська// Науковий вісник Херсонського державного університету/: збірник наукових праць. Серія “Юридичні науки”. Вип. 6-1 Том 3/2014: Юридичні науки. – Херсон: Херсонський держ. ун-т, 2014. – С. 112-116.
  15. Жаровська Г.П. Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю: проблеми і перспективи / Г.П.Жаровська // Науковий міжнародний журнал “Альманах міжнародного права” – Одеса: 2014. -№6. – С. 90-100.
  16. Жаровська Г.П. Визначення пріоритетів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в Україні з використанням інструментів інформаційної підтримки / Г.П. Жаровська// Науковий журнал “Право і суспільство”. – 2015. -№4. – С. 139-147.
  17. Жаровська Г.П. Способи мінімізації ризиків кримінальної діяльності суб’єктами транснаціональної організованої злочинності  / Г.П. Жаровська// Науковий журнал “Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки”. – 2015. – №2 (1) – С. 179-186.
  18. Жаровська Г.П. Основні моделі транснаціональних злочинних організацій. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С.49-60. 
  19. Жаровська Г.П. Контрабанда автотранспорту: вид діяльності транснаціональної організованої злочинності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип.1. Том 2. С. 137-142.
  20. Жаровська Г.П. Наукові підходи до визначення організованої транснаціональної злочинності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 3 (108). С. 187-197.

Публікації у міжнародних фахових виданнях

  1. Г. Жаровская Изменение статусной роли как фактор развития транснациональной преступности в Украине / Галина Жаровская // Legea si vsata : Publicatie stiintihco-practica.- Nr. 5/ 2 (269) 2014 – Republica Мoldova, 2014. – 94-98.
  2. Г. Жаровская Глобализация и геополитическое положение как факторы детерминирующие развитие транснациональной преступности в Украине / Галина Жаровская // “Jurnalul juridic national: teoriie si practica” О.О.О. :” National law jurnal: teory and practice” L.L.C. – Nrю 2 (6) 2014. – Republica Мoldova, 2014. – C. 35-40.
  3. Г. Жаровская Транснациональная преступность как часть украинского социума и мировой криминальной сферы / Галина Жаровская // Legea si vіata: Revista stintifico-practica .– Nr. 9/2 (273) .– Republica Moldova, 2014. – С. 46 – 49.
  4. Г. Жаровская Проблемы и причины транснационализации организованной преступности в Украине / Галина Жаровская // «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» О.О.О. : «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. – Nr. 4 (8). – Republica Moldova, 2014.– C. 186 – 191.
  5. Жаровська Г.П. “Мафіозна держава” та її ознаки / Галина Жаровська // mezinarodni casopis “Evrohsky politicky a pravni diskurz” Svazek 1, 6. vydani, Brno, kraj:Jihomoravsky . – 2014- С. 411-419.
  6. Жаровська Г.П. Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю в Україні: концепт національної політики. «Visegrad Journal on Human Rights», 2018. № 2 (volume 1), Bratislava, Slovak Republic. С. 54-59.
  1. Г.П. Жаровська Типологія та характеристика транснаціональних злочинних організацій // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Нац. академії правових наук України (м. Одеса, 1листопада 2013 р.). – Одеса: Фенікс 2013. – С. 47-51.
  2. Г.П. Жаровська Основні напрями транснаціональної злочинної діяльності в Україні // Право і держава сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Київ 8-9 листопада 2013 року). – Київ: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С.98-101.
  3. Жаровська Г.П. Систематизація злочинів проти інформаційної безпеки України з точки зору сучасних суспільно-політичних викликів / Г.П. Жаровська // Протидія злочинності: теорія і практика: збірник матеріалів VI Міжвузівської науково-практичної конференції студентів(курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – С.356-361.
  4. Жаровська Г.П. Концептуальні засади боротьби з тероризмом як прояв діяльності транснаціональної організованої злочинності в Україні / Г.П. Жаровська // Про злочин та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (Одеса, 13 червня 2014 року). – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 283-289.
  5. Жаровська Г.П. Практичні аспекти діяльності інтерполу у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю / Г.П. Жаровська // Сучасне правотворення: питання теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 01-02 серпня 2014 року). – Дніпропетровськ, “Правовий світ”, 2014. – С. 77-79.
  6. Жаровська Г.П. Проблеми та шляхи підвищення ефективності боротьби із транснаціональною злочинністю у міжнародному масштабі / Г.П.Жаровська// Prava a svobody cloveka a obcana: mechanizmus ich implementacie a ochrany roznych oblastiach prava: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie/ Bratislava, 19-20 septembra, 2014 – Paneuropska vysoka skola, Bratislava, 2014 – С. 246-249. Права та свободи людини і громадянина: механізм реалізації та розвитку різними галузями права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Братислава, Словацька Республіка,19-20 вересня 2014. – С.246-249.
  7. Жаровська Г.П. Використання можливостей МОКП-Інтерпол у протидії незаконному обігу наркотиків / Г.П. Жаровська // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014) – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 207-210.
  8. Жаровська Г.П. Використання можливостей МОКП Інтерпол в протидії міжнародному тероризму в Україні / Жаровська Г.П.// Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 10-11 жовтня 2014) – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С.159-163.
  9. Жаровська Г.П. Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у боротьбі з транснаціональною злочинністю / Жаровська Г.П.// Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 грудня 2014) – Херсон: у 2-х частинах. Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Частина ІІ – С.83-86. 
  10. Жаровська Г.П. Особливості ієрархічної структури транснаціональних злочинних організацій в Україні / Жаровська Г.П.// Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 грудня 2014) – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С.170-173.
  11. Жаровська Г.П. Фактори транснаціональної організованої злочинності на початку ХХІ ст. / Жаровська Г.П. // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина і практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 грудня 2014). Тези наукових доповідей – Київ: Lecal Activiti, 2014. – С. 119-124.
  12. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: еволюційний аспект / Г.П. Жаровська // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір: матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 грудня, 2014) – Запоріжжя: Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету, 2014. – С. 109-113.
  13. Жаровська Г.П. Торгівля зброєю як вид транснаціональної злочинної діяльності в Україні / Г.П. Жаровська/ Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 13-14 лютого 2014) – Херсон: Херсонський держ. у-т, видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 140-144.
  14. Жаровська Г.П. Транснаціональна злочинність: проблема термінологічного визначення / Г.П. Жаровська/ Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27-28 лютого 2015) – Ужгород: Ужгородський національний у-т, 2015. – С. 156-160.
  15. Жаровська Г.П. Кримінальні корпоративні структури як суб’єкт транснаціональної організованої злочинності / Г.П. Жаровська/ Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ 3-4 квітня, 2015) – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний у-т, 2015. – С. 186-189.
  16. Жаровська Г.П. Витоки сепаратизму в українському Донбасі як ідеологія транснаціональної злочинності нового типу / Г.П. Жаровська/ Pravna veda a prax v tretom tisicroci: Medzinarodnej vedeckej konferencie (Kosice, Slovenska Republika, 27-28 februar, 2015) – Kosice: Univerzita Pavla Jozefa safarika v Kosiciach, Pravnicka fakulta, 2015. – С. 151-154.
  17. Жаровська Г.П. Криміналізація соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Г.П. Жаровська/ Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (до сторіччя з дня смерті Ганса Гросса): матеріали Міжнародної науково-практичній конференції (м. Львів, 29 січня, 2016) – Львів: інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – С. 70-71.
  18. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність : соціокультурний код / Г. П. Жаровська // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 403-407.
  19. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність: стратегічні вектори протидії / Г.П. Жаровська/ “Протидія злочинності: теорія та практика”: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ,19 жовтня, 2016 року) – Київ: Національна академія прокуратури України, 2016 – С. 240-245. 
  20. Жаровська Г.П. Запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні: виклики сучасності / Г.П. Жаровська/”Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 грудня 2016 року) – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016 – С. 46-51.
  21. Zharovska Н. Cooperation of States in Combating of Transnational Organised Crime: Directions and Forms / H. Zharovska //8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) (April 7-8th, 2017) Suceava, Romania. – P.436.
  22. Жаровська Г.П. Проблеми правового забезпечення протидії транснаціональниій організованій злочинності в України / Г.П. Жаровська // Концептуальні основи кримінальної законотворчості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 жовтня 2017 року. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – 607 с. – 272-282 С.
  23. Жаровська Г.П. Міжнародні договори та судовий прецедент – джерела кримінального права? / Г.П. Жаровська // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : Матеріали міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 332 с. – 219- 223 С.
  24. Жаровська Г.П. Національний превентивний механізм в Україні: напрями та інструменти. Права людини та публічне врядування: матеріали всеукраїнського форуму. (Чернівці, 15 березня, 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2018. С. 42-45.
  25. Жаровська Г.П. Транснаціональні злочини: проблеми та перспективи. Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16–17 листопада 2018 року). – Івано-Франківськ: Університету Короля Данила, 2018. – С. 96-100.
 1. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія / Галина Жаровська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с.

Навчально-методичні праці

 1. Жаровська Г.П, Ющик О.І. Кримінальне право України (Загальна частина): навч. посіб. / Галина Жаровська, Олена Ющик. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 304 с.