ЗВІТ декана за 2016 рік

ЗВІТ Пацурківського Петра Станіславовича, декана юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, про виконання посадових обов’язків у 2016 році

Якщо спробувати викласти найбільш стисло – одним реченням – звіт про всю пророблену мною як деканом факультету роботу у 2016 році, то можна сказати, що це було «схоплення» та осмислення мною парадигмально нових історичних викликів, що постали перед колективом факультету та вироблення і пропонування колективу факультету найбільш адекватних відповідей на ці виклики.

То про які ж виклики йдеться передусім?

Уже впродовж майже десятка років факультет в цілому, більшість його кафедр та окремих викладачів усвідомлено, послідовно та активно переглядають радянські і пострадянські стандарти змісту і методів підготовки правників, розуміння місії правника у суспільстві та замінюють їх європейськими стандартами цих феноменів. Проте в останні роки почав ставати все відчутнішим певний вакуум нових конструктивних позитивних кроків по шляху модернізації правничої освіти і правничої професії. Цей вакуум був зумовлений тим, що відмова від старих, віджилих пострадянських цінностей стала помітно випереджати обрання та утвердження колективом факультету нових, європейських цінностей. З роками розрив між ними наростав, а природа, як відомо, порожнечі не терпить. Щоб не заповнювалась ця порожнеча стихійно будь-чим, стало необхідним вжиття цілої системи кардинально нових заходів, програм розвитку, прийняття нових управлінських і не лише управлінських рішень.

Як відомо, першим таким рішенням став ще у 2015 році, якщо вдатися до мови військових, нині актуальної повсюдно, виклик «вогню» своїх на себе. Під таким «вогнем» мається на увазі запрошення мною за прикладом тодішнього декана юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професора А.М. Бойка за підтримки вченої ради нашого факультету для проведення зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти у нашій правничій школі аудиторської 2 комісії у складі Томаса Г. Спіді Райса (США), Фінлей Янга (Великобританія), Мирослави Антонович (Національний університет «Києво-Могилянська академія») та Олени Овчаренко (Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»). Тобто, незалежне оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти на нашому факультеті перевірялося авторитетними міжнародними експертами та представниками авторитетних конкуруючих правничих шкіл України, яких аж ніяк не можна запідозрити у симпатіях до нашої правничої школи. Бренд нашої правничої школи від проведення цього заходу та її рейтинг в Україні серйозно зросли. Надзвичайно потужну роль у цьому зіграли також кардинально оновлені сайти факультету та кафедр, чому у значній мірі ми завдячуємо особистим ініціативам та старанням мого заступника з наукової роботи Дмитра Вікторовича Кості.

Майже протягом півроку вивчались та аналізувались наступні складові процесів забезпечення якості юридичної освіти на факультеті:

  1. Політика та процедури внутрішнього забезпечення якості правничої освіти.
  2. Затвердження, моніторинг і періодичний перегляд програм нормативних курсів і спецкурсів та вимог до освітньо-кваліфікаційних рівнів.
  3. Добір та оцінювання студентів.
  4. Забезпечення якості викладацького складу.
  5. Навчальні плани, методологія викладання, навчальні ресурси та підтримка студентів.
  6. Адміністрування процесів забезпечення якості юридичної освіти та інформаційні системи, передусім сайти кафедр і факультету.
  7. Прозорість та відкритість інформації.

По усіх вищезазначених параметрах роботу колективу факультету було оцінено позитивно і водночас, як відомо, було намічено цілі програми заходів по її суттєвому подальшому покращенню. Намічені програми заходів стали програмами наших спільних дій у 2016 році. Я разом з моїми заступниками по деканату та завкафедрами добре розуміли та глибоко усвідомлювали, що наявні ресурси і можливості необхідно концентрувати на вирішальних напрямках прикладення зусиль, а ще краще – спершу на одному напрямку, щоб послідовно вирішити усі головні проблеми.

На 2016 рік таким було визнано пошук та створення для студентів факультету сильних мотивів для кардинальної зміни їх ставлення до оволодіння фахом правника. Стимули повинні були виявитися значно сильнішими за інерцію пасивності більшості студентів у навчанні та їх лінь.

В якості такого стимулу я разом зі своїми колегами-деканами юридичних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія» (пізніше до нас приєдналися представники ще цілого ряду інших правничих шкіл) виступили з ініціативою експериментального вступу до магістратури зі спеціальності 081 «Право» у 2016 році за принципами ЗНО. Як усі добре пам’ятають, опір цій новації з усіх сторін був шалений. Було докладено титанічних спільних зусиль, щоб експеримент відбувся. І всупереч тому, що багато хто і в нашому університеті також бажав нам провалу у цьому експерименті, ми пройшли його з гідністю. Наші випускники бакалаврату на рівних конкурували з випускниками бакалаврату правничих шкіл Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», Національного університету «Одеська юридична академія». Експеримент виявився успішним, а рейтинг і бренд нашого факультету в Україні від цього став ще вищим.

Це блискуче продемонстрували підсумки першої всеукраїнської вступної кампанії у бакалаврат влітку 2016 р., за підсумками якої ми вийшли на загальне 6-те місце в Україні із 150 правничих шкіл ІІІ-ІV рівнів акредитації, а у нашому вузівському регіоні стали одноосібними лідерами з великим відривом від усіх конкурентів.

Ще одним потужним мотиватором для докорінної зміни ставлення студентів до навчання стало запровадження випускного іспиту з бакалаврату у реальній тестовій формі за допомогою комп’ютерних технологій. Для цього на початку 2016 р. на факультеті було створено один комп’ютерний клас на 25 робочих місць, а у жовтні 2016 р. – ще один такий же комп’ютерний клас, було закуплено для них все необхідне устаткування, включно з комп’ютерними столами, організовано проведення викладачами та студентами факультету великої підготовчої роботи на волонтерських засадах. У комплектуванні цих комп’ютерних класів суттєвою виявилась також допомога випускників факультету попередніх років, а своєрідним стимулом для випускників факультету став перший чвертьвіковий ювілей відродження факультету у травні 2016 року.

Було продовжено у 2016 р. систематичну роботу по нарощуванню кадрового потенціалу факультету. Зокрема, захистили докторські дисертації у січні 2016 р. Ніна Дмитрівна Гетьманцева та у квітні 2016 р. Олексій Костянтинович Черновський, в цьому ж році захистили кандидатські дисертації Неля Миколаївна Савчин, Анна Степанівна Кустевич-Цибуляк, Олексій Васильович Стратій, Людмила Аурелівна Остафійчук. Всього станом на даний час на факультеті працює 15 докторів юридичних наук, професорів, з них 10 осіб штатні працівники, та 69 кандидатів юридичних наук, доцентів, з них штатними працівниками є 65 осіб.

Задля врахування новітніх змін, які відбулися у сфері фахових компетентностей фахівців-правників та кращої підготовки студентів-правників до майбутнього фаху на факультеті створено із 01.09.2016 р. нову, сьому кафедру кафедру юридичної психології на чолі з доктором наук з юридичної психології, у минулому багатолітнім головою апеляційного суду Чернівецької області Олексієм Костянтиновичем Черновським. Вона стала першою такою кафедрою у цивільних вузах України. На неї покладено місію завершення практичної переорієнтації підготовки студентів факультету. Зокрема, кафедра забезпечує такі нові фундаментальні навчальні дисципліни, як «Правничі дослідження, аналіз і письмо» та «Культура правового мислення». Якщо перша 5 із цих дисциплін викладається ще студентам правничих шкіл Львівського національного університету імені Івана Франка та Києво-Могилянки, то друга з них поки що як пілотний проект читається тільки студентам нашого факультету.

Глибокі зрушення світоглядного та методологічного характеру сталися у змісті та формах викладання основоположних нормативних курсів підготовки студентів-правників, а саме – «Конституційного права», «Цивільного права», «Адміністративного права», «Кримінального права», «Цивільного процесуального права» і «Кримінального процесуального права». Найбільш стисло про ці зміни можна сказати наступне: продовжився та поглибився перехід від викладання відповідного законодавства до викладання правових доктрин, правових інститутів й практики їх впровадження.

У фаховій підготовці правників факультету пройшли успішну апробацію та прижилися докорінно нові європейсько орієнтовані навчальні дисципліни «Права людини» (для студентів І курсу бакалаврату), для магістрів – «Верховенство права», «Право ЄСПЛ», «Європейські стандарти публічного права», «Європейські стандарти приватного права», розробляються й інші нові навчальні дисципліни. Це зумовлено тим, що іде активний пошук нової моделі освітньо-професійної програми підготовки конкурентоздатного на ринку праці правника, професійним покликанням якого є захист прав і свобод людини та замирення суспільства на засадах справедливості та солідарності.

Ще один величезний за обсягом та не менший за значенням для життєдіяльності і перспектив факультету якісно виокремлений пласт прикладення зусиль моїх власних, моїх заступників та завідувачів кафедр був пов’язаний із підготовкою ліцензійних справ та успішним проходженням ліцензування за усіма трьома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями з обох правничих спеціальностей 081 «Право» та 082 «Міжнародне право». Право на здійснення підготовки фахівців другої із названих вище двох спеціальностей ми одержали вперше. Останнє ще вище підняло бренд та імідж нашого факультету, зробило його майбутнє ще більше впевненим.

Сьогодні я хочу висловити особливу подяку за успішну підготовку та проходження факультетом усіх шести ліцензійних справ, а також за найбільшу в університеті кількість виборених місць в аспірантуру та заповнення усіх місць якісними аспірантами моєму заступнику з навчально-методичної роботи доценту Сергію Вікторовичу Савчуку та завідувачам обидвох випускових для магістратури кафедр факультету д.ю.н., доц. Руслані Олександрівні Гаврилюк та д.ю.н., проф. Сергію Гавриловичу Меленку. Принагідно також наголошу – «сепаратизм» у підготовці як одних, так і інших фахівців не пройде, з ними будуть працювати найкращі викладачі усіх кафедр, а факультет залишиться єдиним цілим на час усієї видимої перспективи його розвитку.

Ще одним вагомим досягненням нас усіх, в тім числі і моїм, стало майже подвоєння навчальних та допоміжних площ факультету. Причому як більшість наших попередніх приміщень загального користування, передусім коридор другого поверху, а також усі нові приміщення факультету нам вдалося пристойно відремонтувати як під час літніх канікул, так і під час семестру. Особливо велику подяку за останнє хочу висловити моєму першому заступнику доценту Івану Желувичу Торончуку. Він зумів стати одним з успішних керівників факультету.

Нові приміщення факультету в перспективі дозволять усім бакалаврам навчатися в одну зміну, але для цього факультет гостро потребує майже 150 столів та біля 340 стільців. Як основний донор університету студенти факультету мають на це повне право.

Поява нових приміщень дозволила виділити дві окремі кімнати студентським самоврядним організаціям факультету, також по одній окремій кімнаті асоціації молодих вчених імені Євгена Ерліха та студентському науковому товариству. Виділено окреме приміщення для лабораторії риторики, яка водночас буде і місцем роботи студентського дискусійного клубу факультету. До речі, велика особиста заслуга в тому, що на факультеті розвинута студентська самодіяльність та діє багато студентських самоврядних організацій, належить моєму заступнику з організаційної роботи зі студентами к.ю.н., асистенту Вікторії Олександрівні Васильчук. Цікаве студентське життя дуже привабливе для наших потенційних абітурієнтів, також позитивно впливає на імідж факультету.

В цьому ж ключі також успішно працює і мій заступник по правничому відділенню коледжу університету доц. Олександр Дмитрович Максим’юк. Завдяки його старанням на цьому відділенні нині навчається майже вдвічі більше студентів, ніж їх поки що очікує вакантних місць на ІІІ курсі бакалаврату. Іншими словами, завдяки цьому у нас немає потреби утримувати будь-якою ціною студентів, що не бажають вчитися. На вивільнені від них місця очікує реальний резерв. На підставі вищевикладеного хочу щиро подякувати за плідну співпрацю вихованцям кафедри професора Михайла Васильовича Никифорака, а нині моїм успішним заступникам Вікторії Олександрівні Васильчук та Олександру Дмитровичу Максим’юку.

На факультеті було продовжено курс на максимальну деконцентрацію функцій в одній особі та максимальне залучення якомога більшої кількості ініціативних виконавців до самостійного вирішення серйозних питань життя факультету та його підрозділів. В числі останніх таких «відкрить» факультету передусім слід назвати нашого нового голову вченої ради факультету професора Михайла Васильовича Никифорака (цим ми подаємо приклад для інших підрозділів університету та ЧНУ ім. Ю.Федьковича в цілому), доцента Олександра Миколайовича Боднарука, асистентів Сергія Богдановича Боднара, Ніколу Вінцентійовича Войцеховського, Павла Івановича Крайнього.

На які нові виклики та потреби часу, що стали уже очевидними, нам слід буде спільно шукати адекватні відповіді у 2017 році? До цього року уже рукою подати.

Мені видається, що уже на весь голос заявила про себе як ключова потреба у знаходженні таких же дієвих мотиваторів для докорінного поліпшення праці професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу, як це було знайдено для студентів. Як свідчить непоодинокий вітчизняний та зарубіжний досвід, жоден факультет чи інститут університету не може вирішити цю проблему самотужки – тут необхідно буде об’єднати зусилля усієї alma mater.

Нас очікує у 2017 році набагато послідовніше та повніше впровадження у все факультетське життя принципів академічної доброчесності; академічних свобод.

Мають бути знайдені достатні мотиватори для практичної підготовки до навчання на нашому факультеті іноземних студентів англійською мовою. Перед усіма викладачами факультету постала реальна необхідність стати англомовними, друкуватись у рейтингових зарубіжних наукових виданнях, брати участь у грантових програмах «Горизонт 2020» та інших аналогічних програмах.

Наша стратегічна мета – стати авторитетною для всієї Європи правничою школою, науковим правничим центром та форпостом академічної доброчесності. Спільними зусиллями ми можемо цього досягти і досягнемо.

Дякую за увагу.

Пацурківський Петро Страніславович

декан факультету