Навчальні дисципліни кафедри публічного права

2018-2019рр.

1-й семестр

*обов'язкові дисципліни

Адміністративне право – одна з найважливіших галузей права у правовій системі України і профілююча юридична дисципліна, яка має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів.

Як фундаментальна галузь публічного права адміністративне право є необхідним інструментом у регулюванні діяльності системи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій задля створення досконалих механізмів реалізації прав та свобод людини і громадянина у сфері публічного адміністрування.

Метою вивчення адміністративного права є формування у студентів правового світогляду про місце та роль адміністративного права в системі публічного права України, його можливостей у захисті прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави, правового забезпечення та оптимізації діяльності публічної адміністрації.

Адміністративне право базується на положеннях Конституції України, нормативних актах Верховної Ради України, Президента України, актах Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. Воно тісно пов’язане з теоретичними положеннями таких суміжних навчальних дисциплін, як конституційне право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, фінансове право, трудове право та інших.

Завданнями курсу є: розкриття змісту предмета та метода адміністративного права; з’ясування особливостей адміністративно-правових відносин; розкриття адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративних правовідносин; з’ясування сутності принципів, форм та методів діяльності публічної адміністрації; встановленні правової природи адміністративних послуг та адміністративних договорів; з’ясуванні поняття та особливостей застосування адміністративного примусу та адміністративної відповідальності; розкритті сутності засобів забезпечення законності в публічному адмініструванні; формування у студентів навичок застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

ПРОГРАМА ДЛЯ 2 КУРСУ >

ПРОГРАМА ДЛЯ 3 КУРСУ СКОР. >

«Лише тоді, коли впаде останнє дерево, коли висохне остання річка,коли помре остання пташка і зникне остання рибина,люди зрозуміють, що гроші не можна їсти…» Індіанське пророцтво

Одним із найбільш актуальних викликів сучасності є екологічна криза, яка охопила нашу планету.

Пропонований курс «Екологічне та земельне право» має на меті ознайомити Вас з національними та міжнародними механізмами захиту довкілля. Крім цього Ви дізнаєтесь про широке коло екологічних прав та навчитесь їх захищати. Ну і, звичайно, куди ж без права власності і користування природними ресурсами?! Ви ознайомитесь зі способами набуття та особливостями реалізації права власності на природні ресурси, починаючи від землі, закінчуючи екзотичними тваринами. Набудете навичок формування та відстоювання власної правової позиції у спірних питаннях щодо використання природних ресурсів або провадження діяльності, що чинить вплив на довкілля.

Об’єднання екологічного та земельного права в межах однієї навчальної дисципліни дасть Вам можливість комплексно вивчати правове регулювання у відповідній сфері. Адже усі природні ресурси знаходяться у нерозривному зв’язку між собою, а земля виступає базою для розміщення інших об’єктів екологічного права.

Усе це дозволить підвищити рівень Вашої загальної професійної підготовки та бути конкурентоздатними на ринку праці.

Приходьте. Буде цікаво!

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Трансформаційні процеси,  що  відбуваються  у  всіх  сферах  суспільного  і державного життя в Україні викликали потребу у розробці та впровадженні якісно нових підходів  до  процесу  підготовки  юристів,  до  викладання  відповідних  юридичних дисциплін.  Особливо  важливого  значення  в  системі  підготовки  юристів  різної кваліфікації набуло вивчення курсу «Конституційне право», що пояснюється насамперед  орієнтацією  названого  курсу  на  конституційно-правову освіченість студентів, їх світогляд та правову культуру у сфері теорії і практики  конституційного  будівництва, основ правового статусу особи, організації влади, інститутів громадянського суспільства. Крім того, вивчення й аналіз відомих у світі моделей конституційно-правового регулювання основоположних суспільних відносин дасть можливість виявити доцільність  запозичення  зарубіжного  досвіду,  з  урахуванням  історичних, політичних, духовних та інших особливостей розвитку України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.

Вивчення курсу «Конституційне право» особливо важливо для професійної підготовки майбутніх юристів-практиків, які працюватимуть в органах всіх гілок державної влади, в органах місцевого самоврядування,  діяльність  яких  буде  безпосередньо  пов’язана  із  формуванням законодавства та застосуванням його норм. З огляду на це, надзвичайно корисним є доповнення теоретичного  матеріалу  означеного  навчального  курсу  матеріалами  практичного застосування конституційно-правових норм.

Викладання навчальної дисципліни «Конституційне право» забезпечують викладачі кафедри, доценти О.В. Білоскурська та Т.С. Подорожна.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Питання власності і користування землею завжди були, є і будуть актуальними для людства.
Особливістю земельних правовідносин в українських реаліях є те, що вони перебувають у стані постійної трансформації, так само, як і законодавство, яке їх врегульовує.
Вивчення дисципліни «Земельне право» дасть Вам можливість навчитися орієнтуватися у широкому колі земельних правовідносин, дозволить вільно орієнтуватися у питаннях оформлення права власності на землю, юридичного супроводу орендного землекористування, ознайомитися з особливостями правового режиму земель різного цільового призначення. Ви набудете навичок формування правової позиції при вирішенні спорів у сфері земельних правовідносин.
Усе це дозволить підвищити рівень Вашої загальної професійної підготовки та бути конкурентоздатними на ринку праці.
Приходьте. Буде цікаво!

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Курс «Верховенство права: методологія і методика застосування» навіть у ряду фундаментальних  навчальних дисциплін посідає разом  із курсом «Людські права» особливе місце. Ним завершується оволодіння студентами спеціальними компетентностями правника, формування у студентів наукового правничого світогляду, методологічного й методичного інструментарію його активної реалізації у повсякденній правовій практиці. В результаті вивчення цього курсу:

студент буде знати і розуміти: поняття, природу, властивості й елементи доктрини і принципу верховенства права, їх співвідношення із правами людини, критерії для перевірки їх дотримання у повсякденній практиці та прецеденту практику ЄСПЛ  по застосуванню доктрини і принципу верховенства права при вирішенні складних проблем правозастосування;

студент буде уміти: застосовувати доктрину і принцип верховенства права на практиці, вирішувати будь-яку правову проблему з позицій утвердження доктрини і принципу верховенства права, вибудовувати систему належної аргументації при дотриманні доктрини і принципу верховенства права в цілому чи їх складових елементів у конкретних правових ситуаціях, захищати за допомогою доктрини і принципу верховенства права права та свободи людини, інших суб’єктів правовідносин.

Координаторами та лекторами курсу є Пацурківський Петро Станіславович, доктор юридичних наук, професор, декан факультету та Гаврилюк Руслана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, завкафедри публічного права.

Практичні заняття з курсу забезпечують: Бабін Ігор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент; Костя Дмитро Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент та Крайній Павло Іванович, асистент кафедри публічного права.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

“Медіаційні принципи та процедури”, нормативна дисципліна, що вперше пропонується у юридичних вищих навчальних закладах України, та є ключовим навчальним курсом в рамках магістерської освітньо-професійної програми “Юрист-медіатор”, покликаним забезпечити студентів необхідними знаннями щодо процедурних аспектів здійснення медіаційних переговорів і врегулювання конфліктних ситуацій, а також морально-етичних та нормативно-правових засад провадження вищевказаних видів діяльності медіатора.

Курс передбачає вивчення студентами наступних тематичних блоків: медіація як динамічний та інклюзивний процес вирішення спорів; принципи медіації: добровільність, рівність й самовизначення сторін, незалежність та нейтральність медіатора, законність, допустимість, конфіденційність медіації; етичні засади медіаційних переговорів; залучення сторін до медіаційного процесу; підготовка до процесу медіаційних переговорів; вступна частина медіаційних переговорів; розповіді сторін спору (storytelling); визначення інтересів сторін та проблемних питань конфлікту; напрацювання і вибір варіантів вирішення спору; подолання перешкод та асиметрії становища сторін у медіаційних переговорах; процедурні особливості медіації в умовах позиційних переговорів; завершення медіаційних переговорів; укладення й виконання угод про врегулювання спору.

Навчальна дисципліна “Медіаційні принципи та процедури” має на меті виробити у студентів комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну фасилітацію та ведення медіаційних переговорів, а також прищепити вміння зберігати неупередженість до позицій та інтересів сторін під час медіаційних перемовин, професійно та відповідально ставитись до виконання функцій медіатора з одночасним дотриманням загальновизнаних етичних принципів і стандартів посередництва у врегулюванні спорів, керувати процесом й етапами медіаційних переговорів.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Курс «Правова природа медіації» належить до обов’язкових навчальних дисциплін, є повністю інноваційним та викладається в Україні тільки на кафедрі публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серед дисциплін магістерської спеціалізації «юрист-медіатор» він є базовим та системоутворюючим. Забезпечує цю навчальну дисципліну розробник курсу завкафедри Руслана Гаврилюк.  Курс відзначається яскраво вираженою світоглядною та методологічно-методичною спрямованістю. Він охоплює два фундаментальні модулі базових компетентностей магістрів-медіаторів: а) щодо іманентних людині правових детермінант медіації та б) щодо іманентних буттєвому устрою людського світу правових детермінант медіації.

Найголовнішими очікуваними результатами вивчення курсу є: усвідомлення студентами інституту медіації як одного з природних людських прав та основоположного способу замирення суспільства, набуття ними компетентностей осмислено розрізняти медіабельні та немедіабельні конфлікти та вибудовувати результативні стратегію і тактику вирішення медіабельних конфліктів. Під час навчання широко використовуватимуться прийоми і методи модерації, вправи і рольові ігри із реальними казусами зі зворотним зв’язком та аналізом, прийоми написання і візуалізації (фліпчарт, магнітно-маркерна дошка, програмне забезпечення). (Детальніше з навчальною програмою курсу можна ознайомитись ТУТ >)

вибіркові дисципліни

Ефективна діяльність публічної служби передбачає здатність держави надавати якісні адміністративні послуги, сприяти економічному зростанню країни та підвищувати авторитет держави на міжнародній арені. Крім цього, реформа публічної служби здійснює вплив на розвиток та результати інших реформ.

На даному етапі в Україні оновлюється державна служба («Нова державна служба»), створюються нові структури, змінюються методи реформи, які наближені до європейських. В умовах реформи запроваджуються нові посади державної служби (генеральні директори, державні експерти тощо), на які відбір відбувається на основі відкритих конкурсів.  Таким чином студентам необхідно опановувати знання про публічну службу, щоб в майбутньому мати змогу впливати на розвиток держави, працюючи в державному секторі.

Метою навчальної дисципліни є досягнення знання та розуміння студентами природи і сутності публічної служби, види публічної служби. Важливе значення при вивченні дисципліни приділяється дослідженню вимогам до осіб, які мають намір стати публічними службовцями та процедурі проведення конкурсу на публічну службу. У результаті вивчення дисципліни студенти набудуть знань і щодо європейських стандартів публічної служби, правового статусу публічних службовців, особливості проходження публічної служби в різних органах державної влади (органах виконавчої влади), особливості дипломатичної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

В межах вивчення навчальної дисципліни «Валютне право» передбачається оволодіння блоками знань з правової природи валютного права, видів та методів валютного регулювання в Україні та світі, видів валютних операцій та характерних особливостей їх здійснення, валютного контролю та нагляду.

Навчальна дисципліна «Валютне право» – це можливість для студента здобути цікавий практичний досвід застосування валютно-правових норм до конкретних життєвий ситуацій, юридичного супроводження процесу отримання, анулювання та зміни ліцензій на здійснення окремих валютних операцій; вміння здійснювати різноманітні види валютних операцій, грамотно оформлювати результати документальних перевірок щодо дотримання валютного законодавства, виявляти валютні правопорушення та  застосовувати штрафні санкції за порушення норм валютного законодавства.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Курс спрямований на надання студентам поглиблених знань щодо оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, підзаконних нормативних актів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенції, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів публічної адміністрації.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

В межах вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» передбачається оволодіння знаннями про принципи, основні засади та порядок вирішення спорів в міжнародному комерційному арбітражі, а також формування навичок роботи з вирішення спорів, що виникають при виконанні зовнішньоекономічних контрактів  та їх застосування у повсякденній практичній діяльності правника.

Навчальна дисципліна «Міжнародний комерційний арбітраж» – це можливість для студента оволодіти комплексом професійних навичок, які відповідають за успішну організацію арбітражного процесу, здійснення юридичного супроводу підготовки проекту арбітражної угоди з врахуванням інтересів та потреб сторін; здобути практичний досвід аналізу спорів на предмет їх арбітрабельності, визначення права, яке підлягає застосуванню у процесі арбітражного розгляду міжнародних комерційних спорів, здійснення логістичного забезпечення арбітражного процесу у випадках звернення до арбітражу ad hoc; налагодження комунікації між сторонами арбітражного процесу та сприяння порозумінню між сторонами арбітражного процесу.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

В межах вивчення навчальної дисципліни «Публічна інформація та електронне урядування» передбачається оволодіння блоками знань про правову природу публічної інформації, правовий механізм доступу до публічної інформації; базові моделі та структурні елементи системи електронного урядування в Україні та світі; особливості національного та зарубіжного досвіду публічного адміністрування електронного урядування.

Навчальна дисципліна «Публічна інформація та електронне урядування» – це можливість для студента отримати цікавий практичний досвід застосування норм законодавства про доступ до публічної інформації; надання усних і письмових довідок з питань правового регулювання доступу до публічної інформації та електронного урядування; складання запитів на отримання публічної інформації, підготовки та подання загальнодержавних та місцевих електронних петицій та інших документів, які випливають із застосування норм законодавства про доступ до публічної інформації та електронне урядування; надання кваліфікованої правової допомоги іншим суб’єктам права.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

В межах вивчення навчальної дисципліни «Судове фінансове право» передбачається оволодіння блоками знань з міжнародних стандартів захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин, тенденцій національної та зарубіжної судової практики вирішення фінансових спорів, проблем та колізійних інтерпретацій фінансового законодавства, основних інструментів захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин.

Навчальна дисципліна «Судове фінансове право» – це можливість для студента орієнтуватися в судовій практиці; здобути практичний досвід застосування знань судової практики під час аналізу і правового розв’язання конкретних конфліктних фінансово-правових ситуацій; грамотно застосовувати судові рішення при вирішенні конкретних ситуацій; кваліфіковано доводити та аргументувати свою позицію; грамотно поєднувати застосування фінансового законодавства, судової практики та відповідних теоретичних знань; працювати з автентичними джерелами західних вчених, аналізувати рішення Європейського суду з прав людини та національних судів; надавати кваліфіковану правову допомогу іншим суб’єктам фінансового права.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

2-йсеместр

*обов'язкові дисципліни

Трансформаційні процеси,  що  відбуваються  у  всіх  сферах  суспільного  і державного життя в Україні викликали потребу у розробці та впровадженні якісно нових підходів  до  процесу  підготовки  юристів,  до  викладання  відповідних  юридичних дисциплін.  Особливо  важливого  значення  в  системі  підготовки  юристів  різної кваліфікації набуло вивчення курсу «Конституційне право», що пояснюється насамперед  орієнтацією  названого  курсу  на  конституційно-правову освіченість студентів, їх світогляд та правову культуру у сфері теорії і практики  конституційного  будівництва, основ правового статусу особи, організації влади, інститутів громадянського суспільства. Крім того, вивчення й аналіз відомих у світі моделей конституційно-правового регулювання основоположних суспільних відносин дасть можливість виявити доцільність  запозичення  зарубіжного  досвіду,  з  урахуванням  історичних, політичних, духовних та інших особливостей розвитку України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.

Вивчення курсу «Конституційне право» особливо важливо для професійної підготовки майбутніх юристів-практиків, які працюватимуть в органах всіх гілок державної влади, в органах місцевого самоврядування,  діяльність  яких  буде  безпосередньо  пов’язана  із  формуванням законодавства та застосуванням його норм. З огляду на це, надзвичайно корисним є доповнення теоретичного  матеріалу  означеного  навчального  курсу  матеріалами  практичного застосування конституційно-правових норм.

Викладання навчальної дисципліни «Конституційне право» забезпечують викладачі кафедри, доценти О.В. Білоскурська та Т.С. Подорожна.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Адміністративне право – одна з найважливіших галузей права у правовій системі України і профілююча юридична дисципліна, яка має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів.

Як фундаментальна галузь публічного права адміністративне право є необхідним інструментом у регулюванні діяльності системи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій задля створення досконалих механізмів реалізації прав та свобод людини і громадянина у сфері публічного адміністрування.

Метою вивчення адміністративного права є формування у студентів правового світогляду про місце та роль адміністративного права в системі публічного права України, його можливостей у захисті прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави, правового забезпечення та оптимізації діяльності публічної адміністрації.

Адміністративне право базується на положеннях Конституції України, нормативних актах Верховної Ради України, Президента України, актах Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. Воно тісно пов’язане з теоретичними положеннями таких суміжних навчальних дисциплін, як конституційне право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, фінансове право, трудове право та інших.

Завданнями курсу є: розкриття змісту предмета та метода адміністративного права; з’ясування особливостей адміністративно-правових відносин; розкриття адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративних правовідносин; з’ясування сутності принципів, форм та методів діяльності публічної адміністрації; встановленні правової природи адміністративних послуг та адміністративних договорів; з’ясуванні поняття та особливостей застосування адміністративного примусу та адміністративної відповідальності; розкритті сутності засобів забезпечення законності в публічному адмініструванні; формування у студентів навичок застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ > 

Курс «Фінансове право» належить до обов’язкових навчальних дисциплін. Він за своїм характером є навчальною дисципліною практично-прикладного змісту і передбачає отримання студентами не лише теоретичних знань з питань теорії фінансового права, а й вироблення практичних навичок з її застосування у фінансово-правових спорах: податкових, бюджетних, валютних, у сфері готівкових чи безготівкових розрахунків тощо. Курс побудований на основі антропосоціокультурного підходу до розуміння фінансового права. Опанування курсу «Фінансове право» дасть знання про основні доктрини, поняття, категорії та інститути фінансового права, навики застосування теоретичних знань у практичній діяльності на різних ділянках у царині публічних фінансів. Курс сприяє виробленню навиків застосування норм до конкретних ситуацій, які зустрічаються в повсякденному житті у сфері публічних фінансів. В нього включено як конкретну, так і узагальнену судову практику з питань застосування фінансово-правових норм.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

«Лише тоді, коли впаде останнє дерево, коли висохне остання річка,коли помре остання пташка і зникне остання рибина,люди зрозуміють, що гроші не можна їсти…» Індіанське пророцтво

Одним із найбільш актуальних викликів сучасності є екологічна криза, яка охопила нашу планету.

Пропонований курс «Екологічне та земельне право» має на меті ознайомити Вас з національними та міжнародними механізмами захиту довкілля. Крім цього Ви дізнаєтесь про широке коло екологічних прав та навчитесь їх захищати. Ну і, звичайно, куди ж без права власності і користування природними ресурсами?! Ви ознайомитесь зі способами набуття та особливостями реалізації права власності на природні ресурси, починаючи від землі, закінчуючи екзотичними тваринами. Набудете навичок формування та відстоювання власної правової позиції у спірних питаннях щодо використання природних ресурсів або провадження діяльності, що чинить вплив на довкілля.

Об’єднання екологічного та земельного права в межах однієї навчальної дисципліни дасть Вам можливість комплексно вивчати правове регулювання у відповідній сфері. Адже усі природні ресурси знаходяться у нерозривному зв’язку між собою, а земля виступає базою для розміщення інших об’єктів екологічного права.

Усе це дозволить підвищити рівень Вашої загальної професійної підготовки та бути конкурентоздатними на ринку праці.

Приходьте. Буде цікаво!

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Державна реєстрація – це діяльність спрямована на захист прав кожного власника чи користувача. В умовах нового цифрового світу наявність різноманітних електронних державних реєстрів – це вже не розкіш, а вимога часу. Їх існування спрямоване на покращення доступу до різноманітних сервісів та адміністративних послуг, що  надаються та гарантуються державою. Врешті-решт – це гарантія безпеки людини!

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Нотаріус як державний реєстратор: практикум» ви будете знати, які права на нерухоме майно підлягають державній реєстрації; які правовстановлюючі документи дозволяють здійснити правомірну реєстрацію речових прав; як зареєструвати право на померлого та успадкувати майно без звернення до суду; як швидко зареєструвати юридичну особу та фізичну особу-підприємця та що може бути підставою для реєстрації припинення їх діяльності.

Ви будете вміти аналізувати подані для здійснення державної реєстрації документи; працювати з судовими рішеннями на основі яких здійснюються реєстраційні дії; налагоджувати комунікацію з клієнтом; орієнтуватися в системі правових норм та грамотно застосовувати їх при здійсненні державної реєстрації; визначати підсудність правового спору по оскарженню дій державного реєстратора; зможете уникати порушень при здійсненні державної реєстрації.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

вибіркові дисципліни

Вивчення дисципліни «Конституційний захист прав людини» надає майбутнім фахівцям можливість:

  • оволодіти необхідними в їх подальшій професійній діяльності знаннями та практичними навичками для вирішення конкретних питань щодо захисту прав людини;
  • самостійно орієнтуватися у законодавстві, що встановлює та гарантує права людини та застосовувати його у практичній площині;
  • отримання навиків правового аналізу системи національного та міжнародного законодавства, що встановлює правозахисні механізми.
  • захищати свої права та інтереси, базуючись на правових знаннях.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Право на землю – конституційне право кожного громадянина України. Проблеми пов’язані з оформленням права користування чи права власності на землю – змінюються, але ніколи не зникнуть з юридичної практики. Якщо зникне земля – зникне наша держава!

Прослухавши курс «Земельне право» ви отримаєте поглиблені знання про підстави набуття права власності на землю для будівництва та обслуговування житлових будинків; особливості використання земель сільськогосподарського призначення, порядок оформлення прав на землю; порядок укладення договору оренди землі та визначення орендної плати з метою захисту прав громадян; яка мета ведення Державного земельного кадастру та який порядок реєстрації прав на землю; поняття добросусідства та правила його дотримання.

Курс спрямований на формування практичних навичок належного застосування системи засобів правового захисту порушених земельних прав громадян та юридичних осіб в земельних спорах. Студенти навчаться обирати належний спосіб захисту – звернутися до суду (адміністративного чи загальної юрисдикції), вирішити в адміністративному порядку чи звернутися до медіатора. Під час навчання передбачається безпосереднє складання документів – запитів, звернень, довідок, позовних заяв.

Ти вже знаєш, що правові норми в цілому та адміністративно-правові, зокрема, поділяються на матеріальні та процесуальні. Без останніх матеріальне адміністративне право залишається декларативним, нереалізованим та не здатним вирішити насушні проблеми індивіда. Людське життя як і дійсне буття права – це процеси, процедури… У відносинах із публічною адміністрацією реалізація норм матеріального адміністративного права володіє своєю специфікою, що дозволяє виокремити пласт правової матерії, котрий іменується адміністративними процедурами, або адміністративним процедурним правом. Бажаєш побачити адміністративне право в динаміці, пізнати особливості адміністративних процедур, за допомогою яких вирішуються наші конкретні життєві справи, тоді долучайся до вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне процедурне право» (програма навчальної дисципліни доступна ТУТ >).

В межах вивчення навчальної дисципліни «Публічна інформація та електронне урядування» передбачається оволодіння блоками знань про правову природу публічної інформації, правовий механізм доступу до публічної інформації; базові моделі та структурні елементи системи електронного урядування в Україні та світі; особливості національного та зарубіжного досвіду публічного адміністрування електронного урядування.

Навчальна дисципліна «Публічна інформація та електронне урядування» – це можливість для студента отримати цікавий практичний досвід застосування норм законодавства про доступ до публічної інформації; надання усних і письмових довідок з питань правового регулювання доступу до публічної інформації та електронного урядування; складання запитів на отримання публічної інформації, підготовки та подання загальнодержавних та місцевих електронних петицій та інших документів, які випливають із застосування норм законодавства про доступ до публічної інформації та електронне урядування; надання кваліфікованої правової допомоги іншим суб’єктам права.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Митне право являє собою комплексну галузь права, яка запозичила норми таких фундаментальних галузей права як адміністративне, цивільне, кримінальне та інші з властивими їм правовими методами регулювання, з превалюванням публічно-правових засад.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань про поняття митної справи та митної політики, систему митних органів, види тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, форми митного контролю та митного оформлення, порядок декларування та переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів, відповідальність за порушення митних правил.

Основні завдання даного курсу полягають у тому щоб допомогти студентам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних положень курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному етапі митно-правової сфери; прищепити студентам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності; глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне митне законодавство, виробити у студентів вміння правильно застосовувати його норми до конкретних практичних ситуацій.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Курс спрямований формування у студентів практичних навичок здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно (земельну ділянку, земельну частку (пай)) та їх обтяжень; оволодіння навичками роботи з державними реєстрами, опанування можливостями протидії рейдерським захопленням земель сільськогосподарського призначення.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >