Навчальні дисципліни кафедри процесуального права

2018-2019рр.

1-й семестр

*обов'язкові дисципліни

Метою вивчення адміністративного процесуального  права є формування у студентів правового світогляду про місце та роль адміністративного процесуального  права в системі права України, його можливостей у захисті прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави, правового забезпечення та оптимізації діяльності публічної адміністрації.

Основними завданнями вивчення студентами дисципліни «Адміністративне процесуальне право» є:формування наукового світогляду студентів-магістрів; засвоєння студентами адміністративного процесуального права;  підвищення правової культури студентів; формування у студентів умінь самостійно аналізувати та оцінювати юридичну практику;  вироблення в студентів основних навичок оформлювати одержані результати пізнання адміністративного процесуального права и у есе, наукові повідомлення, доповіді, реферати, наукові огляди; опанування студентами основами понятійно-категоріальний апарату адміністративного процесуального права; вивчення стадій та строків адміністративного судочинства; опанування студентами змістом правових положень Європейської Конвенції щодо порушення ст. 6 ЄКПЛ.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Нормативна дисципліна «Доступ до адвокатури» є базовою дисципліною, яка охоплює значну кількість питань, що стосуються функціонування інституту адвокатури. Саме ця дисципліна детально вивчає інститут адвокатури, особу адвоката, порядок доступу до професії, проблеми, які виникають при їх діяльності. Підготовка фахівця-юриста неможлива без оволодіння ним ґрунтовними теоретичними та практичними знаннями з адвокатури України.

Метою навчальної дисципліни є прищепити студентам наступні практичні навички у предметній області доступу до адвокатури: складання договору про правову допомогу; застосування до вирішення практичних задач по консультуванню клієнтів законодавства України та практики ЄСПЛ; оформлення ордеру адвоката;знаходження належних та достатніх аргументів для обґрунтування правової позиції адвоката у практичній діяльності; вміння складання та направлення адвокатських запитів;застосування Європейської Конвенції про захист людських прав і основоположних свобод, протоколів до неї для обґрунтування особливостей представництва адвокатами клієнтів в ЄСПЛ; аналіз практики Верховного Суду з метою визначення особливостей представництва адвокатами за категоріями справ.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Мета навчальної дисципліни є дати студентам наступні знання та розуміння  адвокатської етики та історії адвокатури:  значення універсальних, регіональних та внутрішніх актів, що регламентують етику відносин в діяльності адвоката; основні поняття, джерела та принципи адвокатської етики; європейські та національні стандарти належної правової процедури під час притягнення адвоката до юридичної відповідальності;причин та етапів зародження й еволюції адвокатури; ролі та функцій органів адвокатського самоврядування.

Основними завданнями вивчення студентами дисципліни «Адвокатська етика та історія адвокатури» є:вивчення Правил адвокатської етики, а також історії адвокатури та адвокатури України, як підготовчого етапу для складання кваліфікаційного іспиту майбутнього адвоката; ознайомлення із джерелами та переліком принципів адвокатської етики; з’ясування змісту принципів адвокатської етики; ознайомлення із основними засадами етичних відносин адвоката з клієнтом; вироблення практичних компетентностей етичних відносин адвоката з довірителем у різних видах та стадіях судочинства; формування у студентів як майбутніх правників навичок культури спілкування із судовими, правоохоронними та іншими державними органами; вироблення вмінь зовнішніх комунікацій; вироблення у студентів почуття поваги та професійного ставлення до протилежних позицій, думок, підходів; вміння рахуватися з ними та досягати компромісних рішень або консенсусу; підвищення рівня загальної професійної підготовки майбутніх правників та їх конкурентоздатності на ринку праці; формування в професійному середовищі правників та у суспільстві в цілому культури поведінки при наданні юридичних послуг.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

вибіркові дисципліни

Адвокат – це не просто професія, це покликання. Адвокатура була і залишається одним із найважливих механізмів захисту прав і свобод людини і громадянина.

Метою навчальної дисципліни “Статус адвоката”  є отримання студентами знань щодо поняття і змісту правового статусу адвоката, формування у студентів розуміння значення інституту адвокатури у сучасному суспільстві, отримання знань щодо всіх етапів процедури набуття статусу адвоката в Україні, розуміння процедури підвищення кваліфікації адвоката, засвоєння засад діяльності адвокатури, загальних та галузевих питань організації роботи адвоката, реалізації його повноважень, гарантій адвокатської діяльності та відповідальності адвоката.

Метою навчальної дисципліни є виробити у студентів наступні когнітивні вміння у предметній області європейських стандартів адвокатури: аналізувати правові ситуації та виробляти лінію захисту адвокатом інтересів клієнта; застосовувати методики захисту; вміти оперативно складати процесуальні документи; чітко розрізняти пізнавальний інструментарій адвокатури серед іншого пізнавального інструментарію і вміло обирати пізнавальний інструментарій для аналізу юридичної практики, здійснення відповідних узагальнень, обґрунтування оцінок, висновків та практичних пропозицій тощо.

Основними завданнями вивчення студентами дисципліни «Адвокатська практика» є: формування практичних навичок по застосуванню процесуальних норм; вміння складати план стажування, готувати процесуальні документи; підвищення правової культури студентів; формування у студентів умінь самостійно аналізувати та оцінювати юридичну практику; вироблення в студентів основних навичок оформлювати одержані результати пізнання стандартів адвокатури у есе, наукові повідомлення, доповіді, реферати, наукові огляди; опанування студентами змістом правових положень ЄСПЛ щодо гарантій професійних прав адвокатів.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Господарські суди займають важливе місце у системі охорони та захисту прав суб’єктів господарювання.

Метою вивчення дисципліни “Господарське процесуальне право” є досягнення глибокого розуміння студентами місця і ролі господарських судів у судовій системі України, усвідомлення природи і сутності господарських процесуальних відносин, вивчення окремих інститутів, характерних для господарського судочинства.

За результатами вивчення даної дисципліни студенти отримають усвідомлення та розуміння: місця господарських судів у судовій системі України; вміння орієнтуватись у системі господарських процесуальних норм та правильного їх застосування у практичній діяльності; вміння користуватись нормативним матеріалом і використовувати його при вирішенні практичних завдань; навички теоретично і комплексно осмислювати проблеми, що виникають у ході практичного захисту прав суб’єктів господарювання у господарському суді.

Метою вивчення дисциліни участь адвоката в адміністративному процесі є надання студентам такого багажу знань як: види процесуальної діяльності адвоката в адміністративному процесі;тактика доказування в адміністративному процесі; процесуальна діяльність на стадії подання позовної заяви до суду та відкриття провадження у справі тощо.

Основними завданнями вивчення студентами дисципліни «Участь адвоката в адміністративному процесі» є:формування наукового світогляду студентів-магістрів; підвищення правової філософсько-методологічної культури магістрів; опанування магістрами основоположними ідеями, концепціями, юридичними конструкціями у сфері участі адвоката в адміністративному процесі; формування у магістрів умінь самостійно аналізувати та оцінювати юридичну практику; опанування магістрами основами категорійно-понятійного апарату у сфері участі адвоката в адміністративному процесі; опанування студентами змістом правових положень Європейської Конвенції з людських прав і основоположних свобод та доданих до неї протоколів; засвоєння прецедентної практики ЄСПЛ у сфері тлумачення Європейської Конвенції про захист людських прав та основоположних свобод; формування навичок адвокатської діяльності.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Образ та репутаію сучасного професіонала формують не лише фахові, технічні вміння, що базуються на спеціалізованих освіті та досвіді професійної діяльності, але і особисті якості та соціальні наички, які підвищують ефетивність роботи. До них можна віднести вміння комунікувати, вміння поводитись з конфліктами, вміння і здатність працювати у команді.

 Метою навчальної дисципліниКомунікація адвоката” є отримання студентами знань та навичок щодо особливостей комунікації адвоката у професійному середовищі, набуття вмінь ефективної комунікації з клієнтами, іншими учасникми судового процесу, а також вивчення основ комунікаційної стратегії діяльності адвоктаа та адвокатського об’єднання.

За допомогою вивчення даної навчальної дисципліни студенти здобувають знання успішної комункації у професійному середовищі, навички ефективного упраління проектами, створення успішних презентацій, вчаться ефектно виступати у судах, управляти своїми часом та емоціями, створювати та просувати свій професійний бренд, використовувати соціальні мережі для просування юридичного бізнесу тощо.

Метою викладання навчальної дисципліни «Судові помилки» є: а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання про поняття судової помилки, основні їх ознаки, види, причини та умови допущення, а також дати чітке уявлення про можливі заходи запобігання судовим помилкам та способи їх усунення; б) освітня: вивчення різноманітних теоретичних підходів до розуміння поняття судової помилки, характеристика їх ознак, проведення класифікації судових помилок на види, дослідження причин та умов їх допущення, аналіз заходів запобігання та способів усунення судових помилок, які передбачені діючим законодавством, і, які потрібно запровадити в окремі матеріальні та процесуальні законодавчі акти; в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Судові помилки» є: – засвоєння основних теоретичних та практичних підходів до розуміння поняття судової помилки; – вміння виділяти основні ознаки судових помилок та здійснювати їх характеристику; – отримання знань щодо різних критеріїв класифікації судових помилок та відповідно до цього їх видів; – набуття студентами умінь досліджувати та аналізувати причини та умови допущення судових помилок; – вміння виявляти конкретні судові помилки при розгляді та вирішенні різних категорій справ; – вивчення студентами основних заходів запобігання судових помилок, а також способів їх усунення; – набуття навичок розробки конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного матеріального та процесуального законодавства.

Мета навчальної дисципліни: отримання студентами знань стосовно організації та координації роботи суду адміністративної юрисдикції, його адміністративного корпусу, який в першу чергу складається з голови суду та керівника апарату суду; ознайомлення із такими функціями судових адміністраторів, як: підготовка та управління бюджетом суду; управління людськими ресурсами; управління приміщенням суду; управління документообігом суду, процесом руху справ; інформаційно-технічне забезпечення суду; оволодіння уміннями і практичними навичками ефективного використання отриманих знань у практичній діяльності, опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання; підвищення юридичної культури та ерудиції майбутніх фахівців.

Мета навчальної дисципліни: отримання студентами знань про систему європейських стандартів організації судової влади, статусу суддів та здійснення судочинств.

2-й семестр

*обов'язкові дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни – досягнення глибокого розуміння студентами природи і сутності кримінальних процесуальних правовідносин, надання допомоги студентам в опануванні змісту і основних засадорганізації і діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з приводу розслідування, розгляду та вирішення кримінальних проваджень.

Завдання вивчення дисципліни: формування у студентів уміння орієнтуватися у системі норм кримінального процесуального права та правильно їх застосовувати в практичній діяльності; засвоєння студентами знань, необхідних для їхньої майбутньої практичної роботи; вміння користуватися нормативним матеріалом і використовувати його при вирішенні практичних завдань; заохочення до аналізу теоретичного матеріалу, законодавчої бази та прикладів із судової практики, що знаходить свій вираз в авторському вирішенні поставлених викладачем індивідуально-дослідних завдань та у творчому підході до написання і захисту навчально-дослідних робіт.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Навчальна дисципліна «Європейські стандарти адвокатури» має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців в сфері надання правової допомоги, що спроможні гідно конкурувати на європейському ринку праці, оскільки вона спрямована на поглиблене вивчення європейських актів, що встановлюють стандарти діяльності адвокатури, аналіз європейського досвіду організації і діяльності адвокатури та набуття навичок критичної оцінки національного законодавства про адвокатуру та надання правової допомоги на предмет його відповідності європейським стандартам.

В межах курсу «Європейські стандарти адвокатури» вивчатимуться сутність поняття «Європейські стандарти адвокатури» та загальна характеристика системи джерел, прийнятих ООН та інституціями Ради Європи, Європейською комісією ефективності правосуддя, Консультативною радою європейських суддів щодо надання правової допомоги; міжнародноправові стандарти права на правову допомогу адвоката; європейські стандарти взаємодії адвокатури зі судами та іншими суміжними інституціями; європейські принципи реалізації права на правову допомогу адвоката (принцип права на безоплатну правову допомогу; на ефективну правову допомогу та забезпечення якості правових послуг); європейські стандарти доступу до правосуддя та отримання якісної правової допомоги особами, які перебувають в економічно несприятливому стані; конституційно-правове регулювання інституту права на правову допомогу адвоката у країнах ЄС; правове регулювання діяльності адвокатури у праві ЄС; особливості організації та діяльності адвокатури в країнах ЄС (порядок та умови набуття статусу адвоката; загальна характеристика професійних прав та обов’язків адвоката, гарантій адвокатської діяльності; особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів та систем безоплатної правової допомоги).

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

Юридичний супровід господарської діяльності може передбачати ведення справ суб’єктів господарювання у господарських, адміністративних судах та судах загальної юрисдикції. У своїй діяльності суб’єкти господарювання часто зустрічаються з перевірками з боку різноманітних контролюючих органів. У зв’язку з цим, формування грамотної і ефективної, з точки зору правозастосовної практики, лінії поведінки є основним завдаванням у відносинах з правоохоронними та контролюючими органами.

 Метою даної навчальної дисципліни є формування у студентів комплексного уявлення про правове регулювання господарської діяльності у цілому, систематизація раніше отриманих знань про форми, види та засоби державного регулювання господарської діяльності, поглиблене вивчення специфіки основних правових інститутів, окремих видів господарської діяльності, засад корпоративного права, договірного права, особливостей трудових правовідносин на підприємстві.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >

вибіркові дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика і тактика участі адвоката у цивільному процесі» є: а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання про основні методики участі адвоката у цивільному процесі, тактику його участі при судовому розгляді цивільних справ, основні принципи діяльності адвоката у цивільному процесі та особливості реалізації ним своїх повноважень у суді при розгляді та вирішенні цивільної справи; б) освітня: вивчення різноманітних теоретичних підходів до розуміння процесуально-правового статусу адвоката у цивільному процесі, ролі адвоката при реалізації права на судовий захист та його ролі у захисті порушених, оспорюваних чи невизнаних прав особи; в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ >