Костя Дмитро Вікторович

Автореферат

 • Костя Д. В. Правова природа природоресурсних платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 “адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Костя Дмитро Вікторович – Львів, 2012. – 19 с.

Дисертація

Наукові статті:

 1. Костя Д. В. Проблеми правового регулювання плати за використання надр / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2005. – Вип. 306. – С. 109-114.
 2. Костя Д. В. Проблеми визначення правової природи платежів за спеціальне використання природних ресурсів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2006. – Вип. 348. – С. 86-91.
 3. Костя Д. В. Теоретико-правові проблеми конкретизації законодавства про природоресурсні платежі / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2007. – Вип. 375. – С. 99-104.
 4. Костя Д. В. Рентні платежі за спеціальне використання природних ресурсів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2007. – Вип. 427. – С. 94-99.
 5. Костя Д. В. Еволюція нормативних підходів до природоресурсних платежів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2008. – Вип. 435. – С. 90-95.
 6. Костя Д. В. Радянські доктринальні підходи до правового регулювання природоресурсних платежів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2008. – Вип. 478. – С. 110-115.
 7. Костя Д. В. Пострадянські доктринальні підходи до розуміння правової природи ресурсних платежів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2009. – Вип. 489. – С. 89-96.
 8. Костя Д. В. Проблеми визначення складових системи природоресурсних платежів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2010. – Вип. 525. – С. 78-83.
 9. Костя Д. В. Об’єкт та предмет як елементи юридичної конструкції природоресурсних платежів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2013. – Вип. 714. – С. 102-108.
 10. Костя Д. В. Захисні елементи типової юридичної конструкції природоресурсних платежів / Д. В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Правознавство». – 2014. – Вип. 728. – С. 103-108.

Науково-методичні видання:

 1. Вакарюк Л.В., Костя Д.В. Банківське право: Навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 88 с.
 2. Вакарюк Л.В., Костя Д.В. Фінансове процесуальне право: Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 100 с.
 1. Костя Д. В. Теоретико-правовые проблемы законодательного определения природоресурсных платежей / Д. В. Костя // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы : Материалы Международного «круглого стола» (г. Нижний Новгород, 21-23 сентября 2006 г.). – Нижний Новгород : Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – С. 882-894.
 2. Костя Д. В. Проблеми визначення системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів / Д. В. Костя // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23-24 листопада 2007 р.) / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К. : ПП «Укртехнопрінт», 2007. – С. 212-215.
 3. Костя Д. В. Теоретико-правовые проблемы конкретизации законодательства о природоресурсных платежах / Д. В. Костя // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики : Материалы Международного симпозиума (г. Геленджик, 27-28 сентября 2007 г.). – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2008. – С. 809-821.
 4. Костя Д. В. Правові засади систематизації природоресурсних платежів / Д. В. Костя // Система фінансового права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2009 р., Одеська національна юридична академія). – Одеса : Фенікс, 2009. – С. 312-316.
 5. Костя Д. В. Постсоветские доктринальные подходы к правовой природе ресурсных платежей / Д. В. Костя // Научные труды по финансовому праву: современные проблемы предмета, метода и системы финансового права. Материалы первой международной научно-теоретической конференции «Худяковские чтения по финансовому праву» (г. Алматы, 27 октября 2010 г.). – Вып. 1. – Алматы : ТОО «Налоговый експерт», 2011. – С. 511-521.
 6. Костя Д. В. Правове регулювання рентних платежів (зарубіжний досвід) / Д. В. Костя // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин : Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 червня 2011 р., Українська академія банківської справи Національного банку України). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 201-204.
 7. Kostya D. Functions of Natural Resources Payments // Научни трудове на Русенския університет. – 2011. – Том 50, серия 7. (Правни науки). – Русе: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2011. – С. 161-164.
 8. Kostya, D. Fight on Human Trafficking: Problems and Perspectives of Cross-border Cooperation // Dialogue between people and culture. East European cross border actors in the dialogue : Cross border EURO CONFERENCE (Iasi, Romania, 11-13 May 2012). – Iasi : STEF, p. 110-117.
 9. Kostya D. Institution of Natural Resources Payments in the System of Financial Law of Ukraine / D. Kostya // Mrkyvka, Petr (ed.) System of Financial Law: System of Tax Law: Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015, pp. 292-311.
 10. Костя Д. В. Конституційно-правове регулювання академічної свободи: порівняльно-правовий аналіз // Антропосоціокультурна природа права: матеріали наукової конференції (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – C. 173-180.
 11. Костя Д. В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення податкових спорів: вихідні теоретичні застереження / Костя Д.В. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2017: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 січня 2017 року). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. – С. 59-63.
 12. Костя Д.В., Костя Л.М. Медіація як альтернатива судовому процесу / Д.В. Костя, Л.М. Костя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці, 2018. – С. 66-69.